กุญแจทรงกระบอก

                อียิปต์เป็นชนชาติแรกที่ระดิษฐ์กุญแจขึ้นตั้งแต่เมื่อ  4,000  ปีที่แล้ว  ในระยะหลายร้อยปีที่ผ่านมา  ได้มีการปรับปรุงกุญแจให้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้น    หลังปี  พ.ศ.  2403  ไลนัส  เยล  จูเนียร์ จดสิทธิบัตรกุญแจทรงกระบอกซึ่งปรับปรุงจากกุญแจที่บิดาของเขาเคยประดิษฐ์ไว้  กุญแจทรงกระบอกยี่ห้อ  “เยล”   ที่ใช้กันทั่วไปทุกวันนี้  เป็นกุญแจที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม  ชนิดแรกที่มีคุณภาพดี  ให้ความปลอดภัยสูง

                กุญแจทรงกระบอกมีลักษณะเป็นทรงกระบอก  มีรูกุญแจเอียงเยื้องศูนย์อยู่ที่ไส้กุญแจ  (รูปที่  1)  กระบอกกุญแจและไส้กุญแจมีรูเจาะถึงกันจำนวนห้ารู  เมื่อยังไม่ได้สอดลูกกุญแจเข้าไปหรือสอดแล้วแต่ยังไม่ได้บิดลูกกุญแจรูเหล่านี้จะอยู่ในแนวเดียวกัน  รูเจาะแต่ละรูมีหมุดสลักและลูกเลื่อนสอดอยู่  เมื่อสอดลูกกุญแจเข้าไปหมุดสลักจะถูกบังคับให้เคลื่อนที่ไปตามรูเจาะ  ปลายด้านในของไส้กุญแจมีลูกเบี้ยวทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกลไกสลักประตู  เมื่อบิดลูกกุญแจ  ลูกเบี้ยวจะลากสลักประตูถอยออกมา

รูปที่ ส่วนประกอบภายในของกุญแจทรงกระบอก

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. กุญแจทรงกระบอก
  2. ไขกุญแจ
  3. กุญแจเมเดโก้
  4. ร่องฟันแบบบิดเอียง
  5. หมุนเป็นมุม
โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ