<

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรรณ

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2540

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิทยาการระบาด

เริ่มต้นศึกษา

          ศาสตราจารย์  นายแพทย์ยง  ภู่วรรณ  อายุ  48 ปี  เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรแฝดน้องและบุตรคนที่สี่ในจำนวน 6 คน ของนายหว่าฮี แช่ผู่  และนางหลอด  ภู่วรรณ

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวัดพระยายัง  ประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อจังหวัดนครปฐม  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม  และมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

จากนั้นเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมในปี พ.ศ. 2515  และแพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2517 ได้ศึกษาต่อจนได้วุฒิบัตรแสดงความรู้และความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และแพทย์สภาแห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2522  ได้รับทุนจากคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษาดูงานและทำวิจัยที่หน่วยโรคตับ Kings College Hospital Medical School, London, ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2527

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรรณ ได้เริ่มทำการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ตั้งแต่ยังเป็นแพทย์ประจำบ้าน ฝึกอบรมเชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยในวารสารตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา

 

 

         

น้าที่  

1. เริ่มต้นศึกษา

2.   เข้ารับราชการ

3.  งานวิจัยไวรัสตับอักเสบ

4.  ผลงานโดยสรุป

โดย สาโรจน์  มีวงษ์สม   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

 


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)  ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน) 

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์  เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1  

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)  

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  ฟิสิกส์พิศวง   สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

   ทดสอบออนไลน์  วีดีโอการเรียนการสอน  หน้าแรกในอดีต 

 


การทดลองเสมือน  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์  ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์  ธรรมชาติมหัศจรรย์

สูตรพื้นฐานฟิสิกส์  การทดลองมหัศจรรย์


แบบฝึกหัดกลาง   แบบฝึกหัดโลหะวิทยา    แบบทดสอบ   ความรู้รอบตัวทั่วไป

อะไรเอ่ย ?   ทดสอบความรู้รอบตัว   (เกมเศรษฐี)   คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์   เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์


คำศัพท์ประจำสัปดาห์   ความรู้รอบตัว   การประดิษฐ์แของโลก  

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

  นักวิทยาศาสตร์เทศ     นักวิทยาศาสตร์ไทย     ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์   การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น 

 18.การสั่น และคลื่นเสียง 19.หน้ากากการเรียน


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก  

8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ   14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์  15. หน้ากากการเรียน

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า   

7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพกับนิวเคลียร์  10. หน้ากากการเรียน


กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ