อุปกรณ์ดำน้ำสกูบา

                อุปกรณ์ดำน้ำสกูบา มาจากคำว่า scuba ซึ่งย่อมาจาก self – contained underwater breathing apparatus เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำน้ำลึก มีส่วนประกอบสำคัญ คือ ถังอากาศซึ่งจะถูกรัดติดอยู่ที่หลังของนักดำน้ำและเรกกูเรเตอร์  รูปที่ 1 เป็นอุปกรณ์ดำน้ำสกูบาแบบเรกกูเรเตอร์สองส่วน ท่อหายใจเดี่ยว เรกกูเรเตอร์ส่วนที 1 และส่วนที่ 2 จะทำหน้าที่ลดความดันสูงของอากาศอัดที่ออกจากถังอากาศให้มีความดันสมดุลกับความดันของน้ำที่อยู่รอบตัวของนักดำน้ำ เพื่อให้เป็นอากาศที่เหมาะสมสำหรับการหายใจ เมื่อนักดำน้ำหายใจเข้าและหายใจออก ลิ้นของเรกกูเรเตอร์จะเปิดและปิดเพื่อจ่ายอากาศออกมาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เครื่องมือสมัยใหม่จะช่วยให้นักดำน้ำที่อยู่ภายใต้แรงกดของน้ำในที่ลึกสามารถหายใจได้อย่างสะดวกเหมือนกับอยู่บนผิวน้ำเลยที่เดียว

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1.  อุปกรณ์ดำน้ำสกูบา
  2.  เรกกูเรเตอร์ส่วนที่ 1
  3.  เรกกูเรเตอร์ส่วนที่ 2
โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับ Scuba

 

สคูบ้าทำงานอย่างไร

บทนำ   

     ปี  ค.ศ. 1943  นักสมุทรวิทยาที่มีชื่อเสียง  นาย  แจ๊คกิว  เคาตูร  (Jacques  Cousteau)   ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ดำน้ำ เรียกว่า สคูบ้า  (Scuba)  เป็นคำย่อมาจาก   Self - contained  underwater  breathing apparatus  สคูบ้าช่วยให้นักดำน้ำสามารถดำได้ลึก  และมีโอกาสที่จะสำรวจมหาสมุทรได้กว้างขวางขึ้น     จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวง่ายต่อการใช้และปลอดภัย  ในแต่ละปีมีนักดำน้ำไปจดทะเบียนกับสถาบันนักดำน้ำมืออาชีพนับล้านคน  

การดำน้ำแบบสคูบ้า

     ฟิสิกส์ราชมงคลจะเปิดเผย เทคโนโลยีสคูบ้า ให้ผู้สนใจได้ทราบ ในหน้าถัดไป  คลิกเพื่ออ่านต่อครับ

 

คลิกอ่านต่อครับ

 

 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ