สเตมเซลล์ของผู้ใหญ่

(adult stem cell)

เซลล์อาวุโส

                มนุษย์มีสเตมเซลล์แฝงอยู่ในอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ  เซลล์เหล่านี้จะตื่นตัวขึ้นเมื่อเกิดโรคภัยหรือการบาดเจ็บ  ขณะที่สเตมเซลล์จากเอ็มบริโอสามารถพัฒนาเป็นเซลล์ได้ทุกชนิด  สเตมเซลล์ของผู้ใหญ่กับมีพัฒนาการไปตามเนื้อเยื่อตันกำเนิด  เช่น  สเตมเซลล์จากสมองพัฒนาเป็นเซลล์ประสาทได้  แต่ไม่อาจเปลี่ยนเป็นเซลล์ตับ หรือเซลล์กระดูก  สเตมเซลล์จากเลือดสายสะดือของทารกแรกเกิดก็จะสร้างเฉพาะเซลล์เม็ดเลือด  แต่ล่าสุดพบว่าเนื้อเยื่อสายสะดือมีเซลล์เมเซนไคมาที่สร้างกระดูกได้ด้วย  โดยทั่วไปสเตมเซลล์ของผู้ใหญ่ที่อยู่ในร่างกายจะมีจำนวนเล็กน้อยและเพาะเลี้ยงยาก  แต่การบำบัดโรคต้องอาศัยเซลล์ประเภทนี้เป็นจำนวนมาก

สถานการณ์คืบหน้า

                แม้ทุกวันนี้จะมีสเตมเซลล์ของผู้ใหญ่เท่านั้นที่ถูกนำไปทดลองในมนุษย์  แต่งานวิจัยสเตมเซลล์จากเอ็มบริโอก็รุดหน้าคู่กันไปพร้อมๆ  กับการค้นหาวิธีบำบัดโรค  ถึงผลที่ได้จะอยู่ในขั้นต้น  แต่ก็อาจนำไปสู่จุดเปลี่ยนทางการแพทย์ ความคืบหน้าในการรักษาโรคบางโรค  ได้แก่   โรคหัวใจ

โรคหัวใจ

                เชื่อกันว่า  การฉีดสเตมเซลล์จากไขกระดูกเข้าสู่เส้นเลือดหัวใจของผู้ป่วยโรคหัวใจวายหรือหัวใจล้มเหลวจะช่วยให้หัวใจทำงานดีขึ้น

มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งชนิดอื่น

                ผลการศึกษาชี้ว่า  สเตมเซลล์จากไขกระดูกและเลือดจากสายสะดือรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้  และชะลออาการของโรคมะเร็งปุ่มน้ำเหลืองชนิดนอนฮอด์จกิน  มะเร็งตับอ่อน  และมะเร็งรังไข่ในผู้ป่วยบางราย

โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์

                สเตมเซลล์ของผู้ใหญ่เร่งการซ่อมแซมการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนได้  ผู้ป่วยที่ผ่านการทดลองรักษาด้วยสเตมเซลล์บางรายมีอาการปวดลดลงชั่วคราวและบางรายตอบสนองดีกว่าการใช้ยา

 

   กลับหน้าแรกเรื่อง Stem cell   

หน้าที่ 
 1. สเต็มเซลล์คืออะไร
 2. สเต็มเซลล์แบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าได้อย่างไร
 3. สเต็มเซลล์เปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างไร
 4. การเพาะเลี้ยงสเต็มเซลล์จากตัวอ่อนทำอย่างไร
 5. เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-Technology)
 6. ความลับในเซลล์
 7. สเตมเซลล์จากเอ็มบริโอ
 8. สเตมเซลล์ของผู้ใหญ่
 9. สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
 10. ยาปลูกอวัยวะ
 11. เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต
 
จาก National Geographic กรกฎาคม 2548   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ