สภาพอากาศ

Weather

      สภาพอากาศ-weather   เป็นคำที่ใช้แสดงภาวะของอากาศภาคตามช่วงเวลาของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง  ภูมิอากาศ  - climate  เป็นสภาวะเฉลี่ยของสภาพอากาศของบริเวณกว้างๆ  ในช่วงเวลาหนึ่ง   สภาพอากาศจะอธิบายถึงสภาวะของอุณหภูมิ  เมฆ  ฝน  และหิมะ   บริเวณที่มีสภาพอากาศดี  -Fine  weather  -  จะมีสภาวะความกดอากาศสูง  โดยอากาศจะลดระดับลงต่ำ  บริเวณที่สภาพอากาศมีเมฆมาก  -Cloudy-  มีความชื้นสูง  จะมีความกดอากาศต่ำ  อากาศจะลอยตัวสูงขึ้น   ทำให้สภาพอากาศบริเวณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย   สภาวะอากาศเช่นนี้  เกิดในบริเวณเส้นละติจูดอบอุ่น-temperate  latitudes   ซึ่งเป็นบริเวณที่อากาศร้อนพบกับอากาศเย็น   จากบริเวณแนวขั้วโลก  (polar  fronts)  ในเขตนี้วงจรหมุนของอากาศที่มีความกดดันต่ำ  ซึ่งรู้จักกันว่า  ดีเปรสชั่น  - depressions  (  พายุหมุนในละติจูดกลาง  - mid-latitude  cyclones)   จะเกิดขึ้นบ่อยๆ  ดีเปรสชั่นมักจะประกอบด้วยส่วนของลมร้อน  เริ่มจากแนวอากาศอบอุ่น  - warm  front  ไปจนถึงแนวอากาศเย็น  -cold  front     เมื่อแนวอากาศทั้งสองประทะกัน  ทำให้เกิดแนวอากาศรวม  -occluded   front   อากาศร้อนจะดันตัวสูงขึ้น ทำให้บริเวณนั้นมีสภาพความกดอากาศลดต่ำลงอย่างรุนแรง  มีผลทำให้เกิดพายุหมุนเฮอริเคน -hurricane   (  พายุหมุนที่เกิดขึ้นในสภาวะอากาศแบบเดียวกัน  ได้แก่  ไต้ฝุ่น   - typhoon  หรือพายุโซนร้อน  - tropical  cyclone )   สภาวะอากาศนี้จะทำให้เกิดฝนตกอย่างรุนแรง  และมีลมพัดแรงเป็นพิเศษ

.

   กลับหน้าแรกเรื่อง  Stem cell   

หน้าที่
  1. สภาพอากาศ
  2. ประเภทของแนวอากาศ
  3. เฮอริเคน

 

ที่มา หนังสือ  พจนานุกรมรูปภาพ ไทย-อังกฤษ  โลกของเรา  ภาคภาษาไทยโดยทิวา ศุภจรรยาและคณะ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ