กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

อุตุนิยมวิทยา

           อุตินิยมวิทยาเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ลาวัวซีเยให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเริ่มตั้งตาอายุ  20  ปี  เขาได้สังเกตความกดอากาศ  และดำเนินเรื่อยไปตลอดชีวิตของเขา  เมื่อปี 1776 (พ.ศ. 2319)  เขายังได้ศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวนั้นกับปี  1709  (พ.ศ. 2252 )  ที่โรเมอร์ได้บันทึกไว้ ทำให้เขาปรับกฎเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  และเสนอแบบจำลองถึง 12 แบบ ให้สำนักวิทยาศาสตร์  และเมื่อปี  1781  (พ.ศ. 2324 ) เขายังศึกษาเรื่องไฟฟ้าในธรรมชาติและการเกิดฟ้าผ่า  โดยได้สาธิตพร้อมกับลาปลาซและโวลตาว่า  ไฮโดรเจน  กรดไนทริก  คาร์บอนไดออกไซด์  และไอน้ำ  เมื่อเปลี่ยนจากสถานะของเหลวเป็นก๊าช  จะปล่อยประจุไฟฟ้าออกา  ซึ่งวัดได้ด้วยอิเล็กโทรมิเตอร์ นอกจากนี้เขายังได้ศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าหนึ่งถึงสองวันนั้นอาจทำได้  ตาล่วงหน้ามากกว่านั้นเป็นเรื่องยากมาก

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. อวงตวน – โลรอง ลาวัวซีเย
  2. สำรวจแร่และธรณีวิทยา
  3. อุตุนิยมวิทยา
  4. งานด้านเคมี
  5. งานสาธารณะ
  6. อวสานของนักปราชญ์
  7. ผลงานของลาวัวซีเย
  8. การตั้งชื่อทางเคมีและเคมีวิเคราะห์
  9. งานด้านสาธารณสุข และการแพทย์

 

ผู้เขียน : ธวัชชัย  ดุลยสุจริต   จากวารสาร Update  มิถุนายน   2549

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ