กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

งานด้านเคมี

          แม้เขาจะสนใจศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ หลายแขนง  แต่ที่ทุ่มเทมากที่สุดเห็นจะเป็นด้านเคมี  ความสนใจด้านเคมี  ความใจด้านเคมีของลาวัวซีเยนั้น  ได้อิทธิพลอย่างมากจากเอเตียน  กองดิยา  (Etienne Condillac; นักวิชาการชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่อเสียงในศตวรรษที่ 18 ) ลาวัวซีเยมีผลงานตีพิมพ์ครั้งแรก  เมื่อปี 1764 (พ.ศ. 2307 ) ครั้นอีกสามปีต่อมา  เขาได้เข้าทำงานในกองสำรวจธรณีวิทยา  และเมื่ออายุได้ 25 ปี  ได้รับเลือกเป็นสมาชิกราชสมาคมวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศส  อันเป็นสมาคมด้านวิทยาศาสตร์ที่มีฐานะสูงสุดของฝรั่งเศสในเวลานั้น  อันเนื่องจากความเรียงว่าด้วยแสงไฟตามถนน  และผลงานการวิจัยก่อนนั้น  ครั้นปี 1769  (พ.ศ. 2312)  เขาได้ทำงานร่างแผนที่ทางธรณีวิทยาชิ้นแรกของฝรั่งเศส

          เมื่อปี  1766  (พ.ศ. 2309)  ลาวัวซีเยได้รับเหรียญทองจากราชสมาคมวิทยาศาสตร์  เป็นรางวัลจากบทความว่าด้วยวิธีที่ดีที่สุดในให้แสงสว่าง  แก่เมืองใหญ่   ผลงานชิ้นแรก ๆ  นั้นยัง  มีเรื่องเกี่ยวกับแสงเหนือ  ฟ้าผ่า  และองค์ประกอบของยิปซัม  และด้วยความสนใจเกี่ยวกับหินและแร่มาตั้งแต่ต้นจึงได้ศึกษาและสำรวจทางธรณีวิทยากับ  ชอง  เอเตียน  กูตตาร์ด  ( Jean  Etienne   Guettard )  เป็นเวลานานครั้นปี  1768 (พ.ศ. 2311 )  เขาได้นำเสนอรายงานว่าด้วยการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทำให้ราชสมาคมวิทยาศาสตร์รับเขาทำงานให้ฐานะผู้ช่วยนักเคมี  และได้ทำงานไต่เต้าเรื่อยมา  กระทั่งได้เป็นผู้อำนวยการ  ในปี  1785  (พ.ศ.  2328 )และเป็นเหรัญญิกในอีกหกปีต่อมา

          ในปี 1768  ( พ.ศ. 2311 )  เขาก็ได้เข้าทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ( Ferme  Generale ) ซึ่งจัดการเก็บภาษีอากรให้รัฐ  หลังจากนั้นอีกสามปีก็แต่งงานกับ  มารี  อันน์  ปีแอร์แรตต์  ปอลช์  ปอลส์  ลูกสาวของเจ้าภาษีคนหนึ่งเวลานั้นเธออายุยังไม่ครบสิบสี่ปีด้วยซ้ำ  และเธอก็ได้เป็นผู้ร่วมงานกับเขาตั้งแต่บัดนั้น โดยได้ช่วยแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ลาวัวซีเย ไม่รู้ภาษาอังกฤษ  ด้วยนักวิชาการในสมัยนั้นไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษภาษาที่สำคัญในสมัยนั้นนอกจากภาษากรีก  และละตินแล้ว  ยังมีภาษาฝรั่งเศส  และเยอรมัน  เป็นหลัก )  ทั้งนี้รวมถึงความเรียงว่าด้วย ฟลอจิสตอน ของ ริชาร์ด  เคอร์แวน  นักวิทยาศาสตร์ชาวไอริช  และงานวิจัยของโจเซฟพริสต์ลีย์ด้วย  นอกจากนี้เธอยังได้ศึกษาวิชาศิลปะ  และการแกะภาพพิมพ์เพื่อวาดภาพจากการทดลองของลาวัวซีเย  และแกะภาพพิมพ์สำหรับการตีพิมพ์ไม่เพียงเท่านั้น  เธอยังตรวจแก้และตีพิมพ์ผลงานของ ลาวัวซีเย  และเพื่อนๆ อีกหลายคน  ซึ่งในช่วงดังกล่าวมีนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญได้เสนอทฤษฎีใหม่ๆเป็นจำนวนมาก  จึงนับว่าเธอได้ร่วมงานเคียงข้างกับสามี  จนไม่อาจพูดได้เต็มปากว่างานหลายชิ้นเป็นผลงานของลาวัวซีเยเพียงผู้เดียว

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. อวงตวน – โลรอง ลาวัวซีเย
  2. สำรวจแร่และธรณีวิทยา
  3. อุตุนิยมวิทยา
  4. งานด้านเคมี
  5. งานสาธารณะ
  6. อวสานของนักปราชญ์
  7. ผลงานของลาวัวซีเย
  8. การตั้งชื่อทางเคมีและเคมีวิเคราะห์
  9. งานด้านสาธารณสุข และการแพทย์

 

ผู้เขียน : ธวัชชัย  ดุลยสุจริต   จากวารสาร Update  มิถุนายน   2549

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ