กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

งานสาธารณะ

          ในปี  1776  (พ.ศ. 2319 )  ลาวัวซีเยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดินปืนและดินประสิวหลวง  จากนั้นก็ย้ายไปสังกัดกรมทหารปืนใหญ่แห่งปารีส  เขาสร้างห้องปฏิบัติการอย่างใหญ่โต  เพื่อปรับปรุงการทดลองของตน  โดยส่วนใหญ่เขาใช้เวลากับการทดลอง  และในห้องปฏิบัติการ  ทั้งนี้เพราะมีมรดกที่มั่งคั่งอยู่แล้ว  (เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงหลายคนของยุโรปในยุคเดียวกัน)  บ้านใหม่ของเขาจึงกลายเป็นแหล่งรวมของนักวิทยาศาสตร์และนักคิดอิสระทั้งหลาย  นับว่ามีแรงจูงใจดึงดูดนักเคมีหนุ่มสาวจากทุกสารทิศปฏิบัติซึ่งมีความก้าวหน้ามากขึ้น  หลังจากร่วมรับประทานอาหารแล้ว  ก็จะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของเขา  ซึ่งจะมีการสาธิตการทดลองใหม่ ๆ บางอย่างเสมอ  และแม้จะมีภาระด้านการบ้านการเมืองมากขึ้น  แต่ลาวัวซีเยก็ยังทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน

           ในปี  1785 (พ.ศ.  2328 )  ลาวัวซีเยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการด้านเกษตรกรรมของรัฐบาล  และยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ ด้วย  ครั้นเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นในปี  1787 (พ.ศ. 2330)  เขาได้ค้นหาวิธีการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น  ด้วยการใช้ธนาคารออมทรัพย์  การประกันภัยชุดทดลอง  บ้านสงเคราะห์คนยากจนและปฏิรูปเรื่องภาษีอากร    นอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการยืมเงินแก่เมืองที่ประสบภัยแล้งและอดอยาก  เพื่อให้ซื้อข้าวสาลี  โดยมิได้ คิดดอกเบี้ย  ทั้งนี้ยังมีส่วนในคณะกรรมการด้านสุขภาพเหรียญกษาปณ์  การหล่อปืนใหญ่  และการศึกษาของรัฐ  ขณะเดียวกันเขาก็ประสบความสำเร็จในการผลิตดินปืนให้ดีขึ้นและมากขึ้น  โดยการเพิ่มความบริสุทธิ์องค์ประกอบ  ได้แก่  ดินประสิว  (โซเดียมไนเตรต)  กำมะถัน  และถ่าน  และยังปรับปรุงวิธีการปั้นดินปืนด้วย

          ลาวัวซีเยนั้นมีความคิดอิสระทางการเมือง  และแลกเปลี่ยนความคิดต่าง ๆ ด้านปรัชญา  ในใจลึก ๆ เขาปรารถนาจะให้มีการปฏิรูปทางสังคมในฝรั่งเศสและด้วยเหตุนี้  เขาจึงมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ต่าง ๆ ก่อนเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส  กล่าวคือได้ทำหน้าที่เป็นกรรมการที่เกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมของฝรั่งเศส  และเสนอการปฏิรูประบบภาษี  และยุทศาสตร์ทางเศรษฐกิจแบบใหม่  นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการที่สำรวจโรงพยาบาลและเรือนจำในปารีสจากนั้นก็เสนอแนะวิธีการแก้ไขจากสภาพที่ย่ำแย่แต่เดิม   ในช่วงการปฏิวัติครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสนั้น  เขาได้ตีพิมพ์รายงานว่าด้วยสถานภาพทางการเงินของฝรั่งเศสด้วย

          ขณะที่ทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์นั้น  ลาวัวซีเยก็ได้ทำงานด้านกิจการสังคมควบคู่ไปด้วย  ซึ่งมีหลากหลาย  และแสดงออกถึงอัจฉริยะภาพที่สูงส่งของเขา  ทั้งด้านการเงิน  เศรษฐศาสตร์  เกษตรกรรม  การศึกษาสวัสดิการสังคม  เป็นต้น

ลาวัวซีเย  และมารี  ฮันน์ ภรรยา

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. อวงตวน – โลรอง ลาวัวซีเย
  2. สำรวจแร่และธรณีวิทยา
  3. อุตุนิยมวิทยา
  4. งานด้านเคมี
  5. งานสาธารณะ
  6. อวสานของนักปราชญ์
  7. ผลงานของลาวัวซีเย
  8. การตั้งชื่อทางเคมีและเคมีวิเคราะห์
  9. งานด้านสาธารณสุข และการแพทย์

 

ผู้เขียน : ธวัชชัย  ดุลยสุจริต   จากวารสาร Update  มิถุนายน   2549

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ