กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ผลงานของลาวัวซีเย

         ผลงานที่โดดเด่นและสำคัญที่สุดเห็นจะเป็นการศึกษาและคว้าด้านเคมีแต่ยังมีผลงานด้านอื่น ๆ ที่ควรได้นำมาเสนอไว้ในที่นี้  ดังนี้

         เคมีและชีวเคมี

        ลาวัวซีเยค้นพบว่า  อากาศที่ติดไฟได้  (ที่  เฮนรี  คาเวนดิช  ตั้งชื่อว่า  ไฮโดรเจน )เมื่อรวมตัวกับออกซิเจนจะให้หยดน้ำ  และอากาศที่มีส่วนช่วยในการเผาไหม้นั้นเป็นแหล่งของกรด  และในปี  1779 (พ.ศ. 2322 )  เขาตั้งชื่ออากาศส่วนหนึ่งว่า  ออกซิเจน  (ภาษากรีก  หมายถึง  ผู้สร้างกรด ) และอีกส่วนว่า azote  (หมายถึงไม่มีชีวิต)  อันเป็นการลบล้างความเชื่อในทฤษฎี ฟลอจิสตอนที่เชื่อกันมานานก่อนนั้นว่า  เมื่อของวิชาเคมี  เขาแสดงว่า  แม้สสารจะเปลี่ยนสถานะขณะเกิดปฏิกิริยาเคมี  แต่ปริมาณของสสารเมื่อตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดปฏิกิริยาจะเท่ากันเสมอ  เขาเผาฟอสฟอรัสและกำมะถันในอากาศ และพิสูจน์ว่าผลผลิตที่ได้  มีน้ำหนักมากกว่าสารตั้งต้น  แต่น้ำหนักที่ได้เพิ่มนั้นมาจากอากาศ  การทดลองเหล่านี้แสดงถึง  “กฎทรงมวล”  นั่นเอง

        การวางรากฐานทางเคมีของลาวัวซีเย  เป็นผลจากความพยายามอย่างจริงจังที่จะบรรจุการทดลองทั้งหมดในกรอบแนวคิดของทฤษฎีเดียว  และเขาได้ใช้หลักสมดุลทางเคมี  ใช้ออกซิเจนมาลบล้างทฤษฎีฟลอจิสตอน  และพัฒนาระบบการตั้งชื่อเคมีแบบใหม่  ซึ่งเสนอว่าออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักของกรดทั้งปวง (ภายหลังพิสูจน์ได้ว่าผิดพลาด)

        ลาวัวซีเยยังได้ทำงานวิจัยเคมีเชิงกายภาพ  และอุณหพลศาสตร์ร่วมกับลาปลาซ  โดยใช้แคลอรีมิเตอร์ประมาณความร้อนที่ได้ต่อหน่วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตออกมา  และพบสัดส่วนที่เท่ากันจากการเผาไหม้จากเปลวไฟและที่ได้จากสัตว์  แสดงว่าสัตว์ให้พลังงานโดยการเผาผลาญแบบหนึ่งนอกจากนี้ยังการทดลองเกี่ยวกับการหายใจของสัตว์และมนุษย์หลายกรณีด้วยกัน

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. อวงตวน – โลรอง ลาวัวซีเย
  2. สำรวจแร่และธรณีวิทยา
  3. อุตุนิยมวิทยา
  4. งานด้านเคมี
  5. งานสาธารณะ
  6. อวสานของนักปราชญ์
  7. ผลงานของลาวัวซีเย
  8. การตั้งชื่อทางเคมีและเคมีวิเคราะห์
  9. งานด้านสาธารณสุข และการแพทย์

 

ผู้เขียน : ธวัชชัย  ดุลยสุจริต   จากวารสาร Update  มิถุนายน   2549

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ