กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

งานด้านสาธารณสุข  และการแพทย์

       เราไม่ค่อยทราบประวัติของลาวัวซีเยในด้านนี้มากนัก  ทั้ง ๆ ที่เขามีส่วนอย่างมากในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข  ในฐานะเป็นสมาชิกของราชสมาคมแพทยศาสตร์  เขาได้ปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล  ทั้งสภาพแวดล้อม  และระบบการทำงานนอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงการรักษา  และดูแลผู้ป่วยในลักษณะต่าง ๆ การดูแลนักโทษในเรือนจำ  แม้กระทั้งเรื่องโภชนาการและจิตวิทยาเชิงพฤติกรรม

       ลาวัวซีเยได้ศึกษาลำดับการย่อยอาหาร  โดยเริ่มตั้งแต่น้ำลายในปาก  ไปจนสิ้นสุดถึงการขับถ่าย  ทั้งนี้ยังได้ศึกษาถึงสารเคมีที่สำคัญร่างกาย  และหน้าที่ของมัน  โดยอาศัยการทดลองและวิเคราะห์ทางเคมี

 

หน่วยทางวิทยาศาสตร์

      เมื่อปี  1790 (พ.ศ. 2333)  ลาวัวซีเยมีส่วนรับผิดชอบปฏิรูประบบการชั่งตวงวัดขนาดใหญ่  โดยกำหนดมาตรฐานขึ้นใหม่  ซึ่งเดิมนั้น  มีการใช้ระบบชั่ง ตวงวัดแตกต่างกัน  แต่ลาวัวซีเยใช้ระบบฐานสิบในงานของเขามานานแล้วแนวที่เขาเสนอให้คระกรรมการนั้น  มีระบบวัด  คือ  เมตร  (เท่ากับ  หนึ่ง  ส่วนสิบล้าน  ของหนึ่งในสี่ของความยาวเส้นแวง)   ระบบตวง  คือ  ไพนต์ (เท่ากับ  1  ลูกบาศก์เดซิเมตร )  และระบบชั่ง  คือ กราฟ  หรือ กิโลกรัม  (เท่กับน้ำหนักของน้ำ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร)

      นอกเหนือจากที่กล่าวมา  ลาวัวซีเยยังมีบทบาทในงานสาขาอื่น ๆ อีกมาก  เช่น  การศึกษา  ระบบเศรษฐกิจ  แม้กระทั่งเกี่ยวกับการเกษตร  และการเงินการคลัง

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. อวงตวน – โลรอง ลาวัวซีเย
  2. สำรวจแร่และธรณีวิทยา
  3. อุตุนิยมวิทยา
  4. งานด้านเคมี
  5. งานสาธารณะ
  6. อวสานของนักปราชญ์
  7. ผลงานของลาวัวซีเย
  8. การตั้งชื่อทางเคมีและเคมีวิเคราะห์
  9. งานด้านสาธารณสุข และการแพทย์

 

ผู้เขียน : ธวัชชัย  ดุลยสุจริต   จากวารสาร Update  มิถุนายน   2549

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ