ลีโอนาโด ดาวินซี ( Leonardo da Vinci )[ HOME ] [ ประวัติ ] [ ผลงาน ] [ Study of proportions ] [ Vitruvian man ] [ Skull ] [ Womb ]
[ Head of a Young Woman ] [The Virgin and Child with Saint Anne ]
[
The Virgin and Child with Infant John the Baptist and St. Anne ] [ Producer ]

จากการสเกตสู่การวาดรูป (From Sketches to Paintings)

Study of proportions
จาก Vitruvius's De Architectura
โดยใช้ปากกาและหมึก
ขนาด 34.3 x 24.5 ซม. (13 1/2 x 9 5/8 นิ้ว)
สถานที่ Accademia
เมือง Venice

Vitruvian man

Skull

.

.

.

Womb

..Head of a Young Woman
สถานที่ Accademia
เมือง Venice

.

.

The Virgin and Child with
Infant John the Baptist and St. Anne
สถานที่ National Gallery
กรุงลอนดอน

.


The Virgin and Child with Saint Anne
วาดในปี ค.ศ.1510
ภาพสีน้ำมันวาดบนหนังสัตว์
ขนาด 168 x 130 ซม. (5 1/2 x 4 1/2 ฟุต)
สถานที่ Musee du Louvre กรุงปารีส


[ HOME ] [ ประวัติ ] [ ผลงาน ] [ Study of proportions ] [ Vitruvian man ] [ Skull ] [ Womb ] [ Head of a Young Woman ] [The Virgin and Child with Saint Anne ] [ The Virgin and Child with Infant John the Baptist and St. Anne ] [ TOP ]


 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ