กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ความแตกต่าง

          เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่นักชีววิทยา ละเลยและไม่สนใจพฤติกรรมของตัวเมีย กลับไปให้ความสำคัญกับเพศผู้มากกว่าเพราะเห็นว่า ตัวผู้เป็นเพศที่แข็งแรงและเป็นผู้กำหนดและเลือกที่จะผสมพันธุ์ ทฤษฎีวิวัฒนาการในอดีต จึงไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเมีย

การวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต้องใช้เวลาอันยาวนานอาศัยเวลานับเป็นล้านปีขึ้นไป มีการส่งถ่ายยีนต่อเป็นช่วง ๆ ให้กับลูกหลาน ยีนเหล่านี้ได้มาจากฝ่ายตัวเมียและตัวผู้ผสมกัน บางช่วงเวลาอาจมีการกลายพันธุ์ไป จนกระทั่งมีรูปร่างเป็นแบบปัจจุบันซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนในอดีตเลย

          ตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างทางด้านสรีระที่เห็นได้ชัดที่สุด คือตัวเมียเป็นฝ่ายตั้งครรภ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนขณะที่ตัวผู้มีอิสระออกไปเลือกผสมพันธุ์กับตัวเมียอื่นได้ ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดนี้ทำให้ทฤษฎีวิวัฒนาการมุ่งการศึกษาในที่ตัวผู้เป็นหลักละเลยเพศเมียไป

          ตัวอย่างของลิงพันธุ์ดังที่เขียนไว้ เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมียว่า มันมีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวผู้ในการผสมพันธุ์ มีครั้งหนึ่งนักวิจัยตรวจสอบพบว่าเวลาเพียง 6 นาทีตัวเมียตัวหนึ่งผสมพันธุ์กับตัวผู้ถึง 3 ตัว นับมันไม่ได้เกรงอกเกรงใจต่อตัวผู้ตัวอื่นแม้แต่น้อย

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ทางเลือกของตัวเมีย
  2. ความแตกต่าง
  3. ตัวเมียในทฤษฎีของดาร์วิน
  4. ทฤษฎีพันธุศาสตร์ของการเลือกสรรโดยธรรมชาติ
  5. แย้งกฎแห่งความเหมาะสม
อาจารย์  จรัส บุณยธรรมา   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ