กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

          ทฤษฎีพันธุศาสตร์ของการเลือกสรรโดยธรรมชาติ

           เป็นที่น่าเสียดาย ที่ดาร์วินไม่ได้รวมทางเลือกของตัวเมียเข้าไปในทฤษฎีวิวัฒนาการของเขา ต้นคริสศตวรรษที่ 20 นาย อาร์ เอ ฟิสเซอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุศาสตร์ ได้เขียนหนังสือเรื่อง The genetical theory of natural selection แปลเป็นไทยว่า ทฤษฎีพันธุศาสตร์ของการเลือกสรรโดยธรรมชาติ เป็นหนังสือวิชาการทางด้านวิวัฒนาการที่คลาสสิคมากพิมพ์ในปี พ.ศ. 2433 ฟิสเซอร์ได้ใส่เรื่องทางเลือกของตัวเมียไว้ด้วย ฟิสเซอร์เชื่อว่า ตัวเมียเลือกตัวผู้เนื่องจากพอใจในรูปร่างลักษณะของร่างกายซึ่งมันจะเลือก เพื่อจะส่งลักษณะสืบต่อไปยังลูกของมัน

Sir Ronald Aylmer Fisher (1890-1962)

RA Fisher Fisher, R. A. 1930. The Genetical Theory of Natural Selection. Clarendon Press, Oxford. (second revised edition, Dover, New York 1958)
Chapter 1: The Nature of Inheritance
Chapter 6: Sexual Reproduction and Sexual Selection
 

 

           ปี พ.ศ. 2493 จอร์น เบอร์นาร์ด สมิธ ชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาการผสมพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ขณะที่เขาเก็บข้อมูลอยู่นั้น เขาได้พบเห็นสิ่งที่น่าสนใจ แมลงวันพันธุ์นี้มีการเต้นระบำทั้งตัวผู้และตัวเมีย ขณะที่ตัวเมียกำลังเต้นอยู่ ถ้าตัวผู้สามารถเต้นเข้ากับจังหวะ ตัวเมียจะเข้าไปผสมพันธุ์ด้วย แต่ถ้าเข้ามาผิดจังหวะมัจะเตะตัวผู้ออกไป

           ตัวเมียจะเลือกผสมกับตัวผู้ที่เต้นระบำได้อย่างถูกต้องและเข้าจังหวะ การทำอย่างนี้สมิธเชื่อว่า เป็นประโยชน์ต่อตัวเมียเพราะการเต้นระบำ สามารถแสดงถึงความเป็นหนุ่มและแข็งแรงของแมลงวันตัวผู้นั้นได้ มันจะเลือกผสมพันธุ์กับตัวผู้ที่แข็งแรงของแมลงวันตัวผู้นั้นได้ มันจะเลือกผสมพันธุ์กับตัวผู้ที่แข็งแรงเพื่อสืบพันธุ์ให้กับลูกของมันต่อไป สมิธได้เสนอผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2499 ขณะนั้นไม่มีใครสนใจ

           จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2515 ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียจึงได้มีคนเสนอและขยายทฤษฎีของ ชาร์ล ดาร์วิน ให้กว้างออกไปอีก โดยรวมทางเลือกของตัวเมียเข้าไปด้วย โยให้เหตุผลว่า เนื่องจากตัวเมียต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูลูกอ่อน และสิ้นเปลืองพลังงานมากมายกับกิจกรรมนี้ ดังนั้นมันจะต้องคัดเลือกตัวผู้ที่ดีที่สุดสำหรับลูกของมัน ประจวบขณะนั้นมีการเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมกับบุรุษในทุก ๆ สาขาอาชีพ จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ผู้หญิงหลายท่านลงไปศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ตัวเมีย ข้อมูลที่ออกมาเริ่มแย้งกับความเข้มแข็งของสัตว์ตัวผู้จึงมีมากขึ้นทุกทีๆ

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ทางเลือกของตัวเมีย
  2. ความแตกต่าง
  3. ตัวเมียในทฤษฎีของดาร์วิน
  4. ทฤษฎีพันธุศาสตร์ของการเลือกสรรโดยธรรมชาติ
  5. แย้งกฎแห่งความเหมาะสม
อาจารย์  จรัส บุณยธรรมา   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ