กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ทาเบอร์เนเคิล

เรื่องราวของหีบแห่งพันธสัญญามีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์เก่าเล่ม Exodus ที่บอกไว้ว่าพระเจ้ามีพระบัญชาให้โมเสสสร้างหีบแห่งพันธสัญญาและทาเบอร์เนเคิล (Tabernacle) หรือศาลที่ประดิษฐานหีบนี้ขึ้น พระองค์ตรัสว่า “เจ้าจะสร้างทาเบอร์เนเคิลเป็นที่สถิตของเรา ณ ที่นั้น เราจะติดต่อกับเจ้าจากการุณอาสน์ จากระหว่างเทพธิดา 2 องค์บนหีบแห่งพันธ-สัญญา” (Exodus XXV : 22) ตามพระโองการของพระเจ้า ลักษณะและสัดส่วนของหีบแห่งพันธสัญญาเป็นหีบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำด้วยไม้ชิตติม (Shittim) ยาว 2.5 คิวบิท กว้างและสูงเท่ากัน คือ 1.5 คิวบิท (หากคิดเทียบขนาดตามมาตราคิวบิทหลวงของอียิปต์ ซึ่ง 1 คิวบิทเท่ากับ 525 ซม. หรือ 21 นิ้ว หีบก็จะยาว 1.3 เมตร กว้างและสูง 76 ซม.) บุด้านนอกและในด้วยแผ่นทองคำ โดยรอบหีบด้านบนยกเป็นขอบสูงขึ้นมาเล็กน้อย ที่มุมหีบทั้ง 4 ด้าน มีห่วงทองคำมุมละอัน สำหรับสอดไม้คานเพื่อแบกหามไปด้วยในระหว่างเดินทาง ไม้คานดังกล่าวทำด้วยไม้ชนิดเดียวกัน หุ้มแผ่นทองเช่นเดียวกัน และยังมีคำสั่งไว้ด้วยว่า ห้ามถอดไม้คานออก

ส่วนฝาหีบ หรือ “การุณอาสน์” มีขนาดรับกันกับตัวหีบและ บุแผ่นทองเช่นเดียวกัน ด้านบนมีรูปเทวดา 2 องค์สยายปีกหันหน้าเข้าหากันอยู่ที่ปลายฝาแต่ละด้าน ปีกสองคู่กางโอบคล้ายซุ้มโค้งคลุมเหนือหีบ

  กลับหน้าแรก   

หน้าที่
  1. ปริศนาหีบแห่งพันธสัญญา
  2. ทาเบอร์เนเคิล
  3. ขวดแก้วไลเดน
  4. ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
  5. ปาฏิหาริย์แห่งพระเจ้า

 

นำมาจาก ไทยรัฐ ซํนเดย์ สเปเชียล  วันอาทิตย์ที่ 22   ตุลาคม 49   ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ  

บทความเสริม

 

ขวดแก้วไลเดน (Leyden jar)


 

ตัวเก็บประจุนับว่าเป็นส่วนประกอบทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าแก่ที่สุด ในศตวรรษที่ 18 เชื่อกันว่า ไฟฟ้ามีลักษณะคล้ายของเหลวที่ไหลผ่านตัวนำ และเก็บสะสมไว้ในขวดแก้วได้ดังที่เห็น ขวดที่ว่านี้ถือเป็น ตัวเก็บประจุแบบหนึ่งได้ โดยโลหะที่ฉาบอยู่ทั้งภายในและภายนอกทำหน้าที่เป็นเพลตส่วนแก้วเป็นไดอิเล็กทริก  เครื่องกลในภาพสร้างความต่างศักย์แรงสูงขึ้นได้ เมื่อเราจับด้ามหมุนจานแก้วให้ถูกับแผ่นผ้าวิธีนี้เท่ากับ เป็นการประจุให้กับขวด ที่อยู่ใกล้ ๆ เรายังคงเรียกตัวเก็บประจุว่า "เครื่องควบแน่น" (condenser) มาจนถึง ราวปี ค.ศ. 1950 แม้ว่าจะขัดกับทฤษฎี ว่าด้วยเรื่องของไหลก็ตาม   คลิกอ่านต่อครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ