กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

การสั่นของส้อมเสียง

         ส้อมเสียงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเทียบเสียงมาตรฐาน เมื่อส้อมเสียงถูกเคาะก็จะสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของมัน ส้อมเสียงอิเล็กทรอนิกส์จะถูกทำให้สั่นด้วยแรงกระตุ้นแม่เหล็ก เนื่องจากแบตเตอรี่และวงจรทรานซิสเตอร์ ส้อมเสียงของนาฬิกาจะมีความถี่ของการสั่น 360 รอบ/วินาที หรือสูงกว่าระดับเสียงซีกลางบนสเกลดนตรีเล็กน้อย (รูปที่ 2 และ 3)

         การสั่นสะเทือนของส้อม จะถูกเปลี่ยนไปเป็นการหมุนโดยกลไกกระเดื่องและเฟืองทางเดียว (รูปที่ 4) ขาส้อมข้างหนึ่งยึดติดกับนิ้วดัชนีซึ่งมีปลายแข็งและสอดเข้าบนฟันของล้อดัชนี ล้อดัชนีจะหมุนไปหนึ่งฟันต่อทุก ๆ รอบของการสั่นของส้อม นิ้วกระเดื่องยึดติดกับสะพานกระเดื่องและทำหน้าที่ยันไม่ให้ล้อดัชนีหมุนย้อนกลับ ในช่วงการสั่นย้อนกลับของนิ้วดัชนี บนเพลาของล้อดัชนีมีเฟืองพีเนียนซึ่งขบกับเฟืองตัวอื่นต่อๆกันไปในลักษณะลดอัตราเร็วรอบลงเพื่อใช้หมุนเข็มนาฬิกา ซึ่งได้แก่ เข็มวินาที เข็มนาที และเข็มชั่วโมง ความเที่ยงตรงของเฟืองและกลไกส้อมเสียง ทำให้เกิดนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์เป็นนาฬิกาที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง

รูปที่ กลไกกระเดื่องและเฟืองทางเดียว

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. นาฬิกาข้อมืออิเล็กทรอนิกส์
  2. การสั่นของส้อมเสียง
โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ