กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

นาฬิกาข้อมืออิเล็กทรอนิกส์

เป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่มนุษย์พยายามหาวิธีบันทึกเวลาให้มีความละเอียดถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น เริ่มต้นจากนาฬิกาแดด นาฬิกาทราย นาฬิกาน้ำ ไปถึงนาฬิกาเทียนไขซึ่งนับเวลาที่เทียนไขเผาไหม้จนหมดแท่ง จนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 15 นาฬิกาประเภทกลไกจึงปรากฏขึ้นในแถบยุโรป และก็ได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังจำกัดอยู่ในกลไกประเภทสปริงคาน และเฟือง

          การพัฒนานาฬิกาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด คือการนำเอาทรานซิสเตอร์และแบตเตอรี่ขนาดเล็กมาพัฒนาเป็นนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ ความละเอียดถูกต้องของนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอยู่กับส้อมเสียง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นักดนตรีใช้ในการเทียบเสียงนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์มีความคลาดเคลื่อนเพียงวันละ 2 วินาทีเท่านั้น

รูปที่ ลักษณะทั่วไปของนาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. นาฬิกาข้อมืออิเล็กทรอนิกส์
  2. การสั่นของส้อมเสียง

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ