กิจกรรม แกนควบแน่นของหยดน้ำ

ภาพที่ 1 แกนควบแน่นของหยดน้ำ

ระดับชั้น: ประถมศึกษา

ระยะเวลา:
1 ชั่วโมง

หลักการ
          อากาศร้อนมีคุณสมบัติในการเก็บไอน้ำไว้ภายในได้ดีกว่าอากาศเย็น เมื่ออากาศเย็นตัวลงจนถึงจุดอิ่มตัวในการเก็บไอน้ำ ไอน้ำจะควบแน่นเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว เป็นหยดน้ำเล็กๆ ดังเช่น เมฆ และหมอก           อย่างไรก็ตามไอน้ำบริสุทธิ์ไม่สามารถควบแน่นและรวมตัวเป็นหยดน้ำขนาดเล็กได้ หากปราศจากแกนควบแน่น (Condensation nuclei) ในการที่ไอน้ำที่จะควบแน่นเป็นหยดน้ำ จำเป็นจะต้องมีแกนควบแน่นซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็ก อันได้แก่ ฝุ่นละออง เกษรดอกไม้ ละอองเกลือ
          กฏของก๊าซ: เมื่อความดันเพิ่ม ปริมาตรของก๊าซจะลดลง อุณหภูมิจะสูงขึ้น เมื่อความดันลดลง ปริมาตรของก๊าซจะเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิจะลดลง
          เมื่อบีบขวด ความดันอากาศภายในขวดจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาตรของอากาศลดลง และทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นด้วย เมื่อปล่อยขวด ความดันอากาศภายในขวดลดลง เนื่องจากปริมาตรของอากาศเพิ่มขึ้น ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลง จนอากาศเกิดการอิ่มตัว ไม่สามารถเก็บไอน้ำไว้ได้อีก ไอน้ำในอากาศจึงเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำขนาดเล็ก จับตัวกันโดยมีแกนควบแน่นเป็นศูนย์กลาง

รายการอุปกรณ์
         
1. ขวดน้ำพลาสติก ขนาด 1.25 หรือ 2.0 ลิตร พร้อมฝา 1 ขวด
         
2. ไม้ขีด

วิธีการทดลอง
         
1. จุดไม้ขีดไฟ แล้วหย่อนลงไปในขวดพลาสติก
         
2. เมื่อไฟดับ ให้เขย่าก้านไม้ขีด และควันภายในขวดออก ให้เหลือควันอยู่เพียงเล็กน้อย
         
3. ปิดฝาขวดพลาสติกให้แน่น
         
4. ออกแรงบีบขวดให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มความดันภายในขวด
         
5. ปล่อยให้ขวดกลับคืนสู่สภาพเดิม และสังเกตผล
         
6. ทำการทดลองซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 – 5 โดยไม่จุดไม้ขีดไฟ และสังเกตผล
         
7. เปรียบเทียบ ผลการทดลอง ข้อ 5 และข้อ 6 สรุปผลการทดลอง


ย้อนกลับ
 
หน้าถัดไป

Copyright © 2003The LESA Project
Kirdkao Observatory. All rights reserved.

หน้าที่

  1. เมฆ หมอก และหยาดน้ำฟ้า
  2. กิจกรรม แกนควบแน่นของหยดน้ำ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ