กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

3) ทำไมมวลเต็มเอกภพ

       ถ้าเอกภพสมมาตรที่แท้จริง ไม่มีดาวเคราะห์ อนุภาคหรือผู้คนอยู่ได ้เพราะมันต้องมีจำนวนอนุภาคและปฏิอนุภาคเท่ากัน อนุภาคและปฎิอนุภาคจะทำลายล้างกันโดยเร็วผลิตรังสีแกมมา เอกภพอย่างนี้จะเต็มไปด้วยรังสีและไม่มีอะตอม อาจไม่มีปฏิอนุภาคคงอยู่ในเอกภพ  อินฟลาชันของกูธควรผลิตจำนวนมวลหรือสสารและปฏิสสารเท่ากัน (ถ้าสสารและปฏิสสารเกิดในจำนวนที่เท่ากันและทำลายล้างกัน ก็จะไม่มีนักทฤษฎี) สสารหลุดรอดการทำลายล้างได้อย่างไร?
      เฟง(Feng)นักฟิสิกส์ MIT กล่าว มันเป็นไปได้ว่าปฏิสสารรอดมาได้ แต่มันอยู่ในเอกภพระยะทางไกลจนมองไม่เห็น มันอาจเป็นปฏิดาราจักรที่มีปฏิมนุษย์ในบางแห่ง แต่ก็จะมีผลที่ตามมาแปลกๆที่ยังไม่เห็นความเป็นไปได้อีกแบบคือเอกภพสมมาตร แต่มันหลีกเลี่ยงความหายนะของการทำลายล้างหลังบิกแบง เพราะกฏฟิสิกส์มีความเอนเอียงชอบมีมวล สภาวะนี้จะสร้างมวลมากเกินเล็กน้อย และเอกภพที่มองเห็นทุกวันนี้ทำด้วยมวลที่เหลือเหล่านี้ กลางทศวรรษ1960 โครนินนักฟิสิกส์อนุภาคทำการทดลอง แสดงว่าราว 0.2 เปอร์เซนต์ของปรากฏการณ์สลายตัว ของอนุภาคพื้นฐานทำลายสมมาตร น่าแปลกใจ นักเอกภพศาสตร์รีบสนับสนุนผล ที่อาจอธิบายได้ว่าทำไมเอกภพมีมวล แต่ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. ความลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 2. การค้นพบของ อาร์โน เพนเซียส์และโรเบิร์ต วิลสัน
 3. เอกภพมีมิติมากมายอย่างไร
 4. เอกภพเริ่มต้นอย่างไร
 5. ทำไมมวลเต็มเอกภพ
 6. ดาราจักรเกิดได้อย่างไร
 7. มวลมืดเย็นคืออะไร
 8. มีบาริออนทั้งหมดในดาราจักรไหม
 9. พลังงานมืดคืออะไร?
 10. ชตากรรมของเอกภพคืออะไร
 11. ครั้งแรก! นักวิทย์ขยับใกล้ “สสารมืด”
 12. นักดาราศาสตร์พบ Dark Galaxy
 13. กาแล็กซี่ลึกลับ !?
 14. ซุปเปอร์โนวา
 15. กาแล็กซี่ VIRGOHI21
  เรียบเรียงจาก Mark Sincell ,M.(2001),The 8 Greatest mysteries of cosmology . Astronomy, 29(6)
46-52     ร.ศ. ยุพา วานิชชัย

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ