การผลิตเหล็กหรือการถลุงแร่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนแร่เหล็กที่อยู่ในรูปออกไซด์ให้กลายเป็นโลหะเหล็ก โดยใช้สารลดออกซิเจนต่างๆ เช่น คาร์บอน ไฮโดรเจน เป็นต้น

 กรรมวิธีการผลิตเหล็กเริ่มจาก

 •  การนำแร่เหล็กที่ขุดได้มาแต่งแร่เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์เหล็กที่เหมาะสม จากนั้นจึงนำไปปั้นเป็นเม็ด (Pelletizing) หรือนำไปอบให้เกาะกัน (Sintering)
 • เตรียมส่วนผสมอื่นๆ เช่น หินปูน โดยการย่อยขนาดแร่ให้ได้ขนาดตามต้องการ
  ถ่านหิน โดยการอบเพื่อปรับคุณภาพของถ่านหินชนิด Coking coal ให้กลายเป็นถ่านโค้ก
 • นำส่วนผสมต่างๆบรรจุเข้าเตา Blast Furnace เริ่มดำเนินการถลุง จะได้น้ำเหล็กที่มีปริมาณคาร์บอนสูงประมาณ 4 %

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะดำเนินการต่อโดย

 • นำน้ำเหล็กที่ได้ลำเลียงถ่ายไปยัง Steel Making Plant ที่อยู่ใกล้กัน เพื่อปรับส่วนผสม และขึ้นรูปเป็นเหล็กกล้าต่อไป
 • หรืออาจนำน้ำเหล็กที่ได้หล่อเป็นแท่งเหล็ก pig iron เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบใน Steel Making Plant ที่ไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน หรือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการหล่อเหล็กอื่นๆต่อไป

นอกจากการผลิตเหล็กโดยใช้เตา Blast Furnace แล้ว ยังมีกระบวนการอื่นๆอีก เช่น

 • การรีดิวซ์เหล็กโดยตรง (Direct Reduction) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะอยู่ในรูปเหล็กพรุน
 • กระบวนการ COREX เป็นการผลิตเหล็กโดยใช้วิธี Smelting Reduction โดยแบ่งการผลิตเป็น 2 ส่วน
     ส่วนแรก จะเป็นส่วนที่ทำการ Reduction แร่ให้ได้เป็นเหล็กพรุน
     ส่วนที่สอง จะเป็นการหลอมเหล็กพรุนที่ได้ให้เป็นน้ำเหล็ก
  ผลิตภัณฑ์สุดท้ายจึงเป็นน้ำเหล็กเหมือนจากเตา Blast Furnace ซึ่งสามารถส่งต่อไปยัง Steel Making Plant ได้ทันที
 
 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

หน้าที่

 1. การผลิตเหล็ก

 2. การแปรรูปเหล็กกล้า

 3. การแบ่งประเภทของเหล็กกล้า

 4. การใช้พลังงานกับอุตสาหกรรมเหล็กกล้า

 5. การทดสอบความแข็ง

 6. การกัดกร่อนของโลหะ

 

 

บทความเพิ่มเติม

เหล็กกับเหล็กกล้า

สารจำเป็นของอุตสาหกรรม

 เหล็กเหลวจากเตาหลอม

เหล็กเป็นธาตุสามัญอย่างหนึ่งในธรรมชาติ  การที่ก้อนหิน  ดิน หรืออิฐที่มีสีแดง  หรือสีเหลือง  เป็นเพราะมีเหล็กออกไซด์ปนอยู่  แร่ที่มีเหล็กมากได้แก่  เอมาไทท์ (Hematite)  และแมกนีไทท์  (Magnetite)  ทั้งสองนี้เป็นออกไซด์บริสุทธิ์  แร่อื่นที่มีค่าก็มีลิโมไนท์ (Limonite)  และแร่เหล็กคาร์บอเนต   การถลุงแร่เหล็กทำโดยเผาแร่กับถ่านหิน  ถ่านหินจะรวมกับออกซิเจนเป็นก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยเหล็กให้เหลืออยู่เป็นของเหลว  เขาใช้หินปูนบดละเอียดปนลงไปกับถ่านหินและแร่เพื่อให้เป็นฟลักซ์ (Flux) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปได้ง่าย   คลิกอ่านต่อครับ

 

นำมาจาก   ฟิสิกส์ของวัสดุ   ของอาจารย์ ศุภสโรช   หมื่นสิทธิ์ ต้องขอขอบคุณมากครับ

อ่านหนังสือ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ