พัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

(The Development of life)

      จุดเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่น่าสนใจในวงการวิทยาศาสตร์เสมอมา  มีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิต  เช่นการเริ่มของชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิตด้วยตนเอง  ชีวิตไม่สิ้นสุด  จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโลกทำให้เราได้รู้ว่าโลกของเราเป็นผลที่เกิดจากเหตุการณ์และปัจจัยหลายๆ  อย่างที่เกิดร่วมกันอย่างประจวบเหมาะ

ทฤษฎีการเกิดชีวิตขึ้นได้ด้วยตนเอง  (The   Theory  of  spontaneous generation)

      ตั้งแต่โบราณมาแล้วผู้คนได้สังเกตว่าถ้าวางเศษเนื้อหรือผลไม้ทิ้งไว้ระยะหนึ่ง  มันจะเน่าและมีหนอน  เชื้อรา หรือสิ่งมีชีวิต  (living organism)   อื่นๆขึ้นเต็ม  และเช่นเดียวกันกับการที่ไลเคนส์ หรือพืชพรรณอื่นๆ  เจริญได้บนหินเรียบๆ  จึงทำให้เชื่อกันมานานเป็นศตวรรษว่าชีวิตสามารถอุบัติขึ้นได้เองทันที่จากสิ่งไม่มีชีวิต   นี่คือที่มาของ  ทฤษฎีการเกิดชีวิตขึ้นได้ด้วยตนเอง (The Theory of spontaneous generation)  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็เชื่อเช่นนั้น  จนกระทั่งศตวรรษที่สิบเก้า  เมื่อได้มีการพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด

ในสมัยโบราณเคยเชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ช่วยให้เกิดการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วนั้นเกิดขึ้นได้เอง

 

ซากเก่าแก่ที่สุด

(The oldest in this area)

           ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุด คือซากของแบคทีเรียทีสามารถสังเคราะห์แสงได้  ซึ่งมีอายุประมาณ 3.8  ล้านปี

เชื้อราที่ขึ้นปกคลุมเศษซากอินทรีย์วัตถุเกิดจากสปอร์ของมันที่พัดพามาโดยกระแสลม หนอนที่เกิดขึ้นบนเศษเนื้อที่วางเปิดทิ้งไว้เกิดจากไข่ของแมลงวันมาไข่ทิ้งไว้

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ทฤษฎีการเกิดชีวิตขึ้นได้ด้วยตนเอง
  2. การทดลองของปาสเตอร์
  3. ชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไร
  4. การทดลองของมิลเลอร์
นำมาจากหนังสือ  แร่และซากดึกดำบรรพ์ ดร. ปริศนา สิริอาชา แปล  วิริยะ สิริสิงห  บรรณาธิการ

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ