การทดลองของปาสเตอร์

( Pasteur's Experiment)

      ในปี ค.ศ.  1862   หลุยส์ ปาสเตอร์  ได้ทำการทดลองและพิสูจน์ว่าทฤษฎีการเกิดชีวิตได้ด้วยตนเองนั้นไม่จริง   โดยเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อขึ้นมาในสภาพปลอดเชื้อที่แน่ใจว่าไม่มีสปอร์หรือไข่แมลงวันหลงเข้าไปได้  เขาปล่อยทิ้งไว้หลายวันก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเกิดขึ้นเลย  เพื่อให้แน่ใจว่าสปอร์หรือเซลล์ของเชื้อจะไม่สามารถงอกได้เขาได้ต้มอาหารเลี้ยงเชื้อหลายๆครั้งเพื่อทำลายเชื้อโรคที่อาจติดอยู่   จากนั้นแบ่งอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มแรกปิดฝาไว้ตลอด อีกกลุ่มเปิดฝาทิ้งไว้  ตั้งทิ้งไว้หลายวันพบว่า  กลุ่มที่ฝาปิดยังคงเหมือนเดิมไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเกิดขึ้น  แต่กลุ่มที่เปิดฝาทิ้งไว้จะมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นมากมายและเน่าเสียในเวลารวดเร็ว

 

ปาสเตอร์ได้ทำการพิสูจน์หักล้างทฤษฎีการเกิดชีวิตขึ้นได้ด้วยตนเอง  โดยการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่อากาศภายนอกเข้าไม่ได้ (ภาพบน)   และอาหารเลี้ยงเชื้อที่เปิดให้อากาศเข้าได้  (ภาพล่าง)  เมื่อทิ้งไว้หลายๆวัน   อาหารเลี้ยงเชื้อพวกแรกยังคงสะอาดเหมือนเดิมทุกอย่าง  ในขณะที่พวกที่สองจะมีจุลินทรีย์เจริญขึ้นมากมาย

 

แพนสเปอร์เมีย ( Panspermia)

     ทฤษฎี่ยึดมั่นว่า ชีวิตไม่สามารถอุบัติขึ้นได้บนโลก  ชีวิตจะต้องมาจากโลกอื่น

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ทฤษฎีการเกิดชีวิตขึ้นได้ด้วยตนเอง
  2. การทดลองของปาสเตอร์
  3. ชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไร
  4. การทดลองของมิลเลอร์
นำมาจากหนังสือ  แร่และซากดึกดำบรรพ์ ดร. ปริศนา สิริอาชา แปล  วิริยะ สิริสิงห  บรรณาธิการ

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ