กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

กว้านและรอก  (Windlasses and pulleys)

      กว้านมีลักษณะเป็นท่อกลมซึ่งมีแกนและล้อหมุนมีรัศมีที่ยาวมาก  กว้านช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น   เพราะว่าถ้าหากกว้านยิ่งใหญ่จะยิ่งทำให้ใช้แรงน้อยลง    ( the less force)  สิ่งนี้ขึ้นกับน้ำหนักของวัตถุที่ยกขึ้น  สิ่งธรรมดาที่สุดสำหรับกว้านก็คือ  กว้านดักน้ำจากบ่อบาดาล (  water well )  โดยใช้เชือกผูกติดกับถังน้ำหย่อนลงไปในบ่อ   เมื่อน้ำเต็มถังแล้วก็หมุนวงล้อ  เชือกจะดึงถังน้ำขึ้นมา  รอกจะทำงานสัมพันธ์กับเชือก  แต่ถ้ารอกซึ่งมีร่องสำหรับเชือกไม่เคลื่อนไหว  รอกตัวนี้ไม่มีหน้าที่ในการหมุน  มีหน้าที่ในการช่วยให้การหมุนของรอกในการดึงเชือกขึ้น  ในการที่จะเพิ่มพลังงานให้เป็นทวีคูณ   รอกมีความจำเป็นที่จะต้องหมุึนให้สัมพันธ์กับเชือก  โดยทั่วไปรอกสองประเภท  ใช้หรับทำรอกพวง  หรือรอกขนาดใหญ่  (ttackle block) 

กว้านเป็นเครื่องมือที่ถ่ายแรงโดยตรงที่ธรรมดามาก

  กลับหน้าแรก   

หน้าที่
  1. เครื่องจักรกลอย่างง่าย ( Simple Machines)
  2. กว้านและรอก (Windlasses and pulleys)
  3. พื้นเอียงและตะปูควง ( Incline and screws)
  4. ลิ่ม ( Wedges)
 
นำมากจาก  หนังสือเทคโนโลยี  ของ ชมรมเด็ก   ศ . ดร. ทวี หอมชง แปล  

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ