กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

พื้นเอียงและตะปูควง ( Incline and screws)

      พื้นเอียงคือทางลาด  ซึ่งช่วยให้การขนย้ายของที่มีน้ำหนักมากเป็นไปไได้  จะช่วยให้ประหยัดแรงในการที่จะยกโดยตรง  แรง (force)  ซึ่งจะต้องใช้ในการยกขึ้น  หรือปล่อยลง  จะลดลงอย่างมาก  ในขณะที่ระยะทางลาดเพิ่มขึ้น

      ถึงแม้ตะปูควงที่เรารู้จักดีจะยึดของสองชิ้นให้ติดกัน  ตะปูควงนี้มีร่องเป็นเกลียวตลอดความยาวของตะปูควง  นับเป็นเครื่องมือที่ทำให้  เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่  (change direction of movement)  ถ้าหากมีนอตติดอยู่้ที่ตะปูควง  ก็จะเกิดการหมุนบนแกนหมุนหนึ่ง  นอตจะเคลื่อนไปตามตะปูควงและเปลี่ยนจากการหมุน  ( rotation)  ไปเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นเส้นตรง  ( rectilinear)

  กลับหน้าแรก   

หน้าที่
  1. เครื่องจักรกลอย่างง่าย ( Simple Machines)
  2. กว้านและรอก (Windlasses and pulleys)
  3. พื้นเอียงและตะปูควง ( Incline and screws)
  4. ลิ่ม ( Wedges)
 
นำมากจาก  หนังสือเทคโนโลยี  ของ ชมรมเด็ก   ศ . ดร. ทวี หอมชง แปล  

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ