กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ลิ่ม ( Wedges)

     ลิ่มเป็นวัตถุแข็งตัน  ซึ่งปลายด้านหนึ่งมีลักษณะแบนหรือแหลม   ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นหน้าเรียบ  เมื่อใช้ลิ่มตอกลงไปในวัตถุ  ลิ่มจะแทรกลงไปในวัตถุได้ด้วยแรงตอก   ลิ่้มคูณกับความยาวของตัวลิ่ม  ด้วยเหตุนี้จะสามารถตอบคำถามที่ว่า  ทำไมยิ่งเพิ่มแรงตอกลิ่มแรงเพียงใด  แรงที่ปล่อยออกจากลิ่มก็จะทวีคูณเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า   ตะปูจัดอยู่ในประเภทของลิ่ม

 

  กลับหน้าแรก   

หน้าที่
  1. เครื่องจักรกลอย่างง่าย ( Simple Machines)
  2. กว้านและรอก (Windlasses and pulleys)
  3. พื้นเอียงและตะปูควง ( Incline and screws)
  4. ลิ่ม ( Wedges)
 
นำมากจาก  หนังสือเทคโนโลยี  ของ ชมรมเด็ก   ศ . ดร. ทวี หอมชง แปล  

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ