แนะนำบทเรียน
 • เนื้อหาที่จะนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์

  เป็นเนื้อหาความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์สามารถจะนำความรู้มาประยุกต์ใช้

  ในวิชาชีพของผู้ศึกษาต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 บทเรียน ดังนี้

 • บทเรียนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงที่มาซึ่งเป็นวิวัฒนาการ

  ที่กว่าจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบดังเช่นปัจจุบันนี้

  แต่ละยุคแต่ละสมัยมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

 • บทเรียนที่ 2 เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงเรื่องของความรู้เกียวกับกล้องที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็นกล้อง Analog กับ กล้อง Digital

  หลักการบันทึกและวัสดุที่ใช้บันทึกรวมไปถึงเรื่องของวิธีการล้าง การอัด และการขยายภาพ

  หลักการถ่ายภาพซึ่งมีตั้งแต่ การถ่ายภาพทั่วไป และ การถ่ายภาพชั้นสูง

 • บทเรียนที่ 3 การถ่ายภาพยนตร์เบื้องต้น ในบทเรียนนี้จะอธิบายให้มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การถ่ายภาพยนตร์ในขั้นต้นอย่างเข้าใจ

  และสามารถนำอุปกรณ์มาใช้โดยนำฐานความรู้ดังกล่าวมาใช้

  ตั้งแต่การถ่ายภาพยนตร์รวมไปถึงการตัดต่อภาพยนตร์จนกระทั่งการนำเสนอภาพยนตร์

 • บทเรียนที่ 4 การประยุกต์ใช้งานการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ ในบทเรียนสุดท้ายนี้สามารถกล่าวถึงการประยุกต์งานเพื่อใช้ในสายงานด้านนิเทศศาสตร์

  อาทิเช่น การถ่ายภาพข่าว, การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์,การถ่ายเพื่อการ

  โฆษณา,การถ่ายภาพเพื่อการอาชีพ,การถ่ายภาพยนตร์สั้น

  และการถ่ายภาพยนตร์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นต้น

 • จุดประสงค์การเรียนรู้
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของประวัติความเป็นมาของวิชาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

 • นักศึกษาสามารถนำความรู้ในเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพไปยุกต์
  ใช้ในสายวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์รวมทั้งสายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 • เพื่อให้นักศึกษาสามารถถ่ายทำภาพยนตร์จากรากฐานความรู้เดิมที่มีอยู่ในตำราเรียนมาใช้ได้เป็นอย่างดี

 • นักศึกษาสามารถประยุกต์การใช้งานการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์

  เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์


 • กลับหน้าหลัก

  นำมาจาก  http://www.rbac.ac.th/course/filesdownload/pr_rbac%20on%20rbac/index.htm

  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  แผ่นใสการเรียนการสอน

      วิทยุกระจายเสียง  จำนวน 21  แผ่น  คลิกครับ

      วิทยุโทรทัศน์  พร้อมกับการเกิดของช่องทีวีต่างๆในประเทศไทย  จำนน  38  แผ่น  คลิกครับ

     ภาพยนตร์  พร้อมจุดตั้งต้นของภาพยนตร์   จำนวน  43   แผ่น  คลิกครับ

   

   

   

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

   

   

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

   

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. การวัด 2. เวกเตอร์
  3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
  9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
  13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
  15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
  17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. จลศาสตร์ ( kinematic)

     2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

  3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
  5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
  7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
  9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

   

  กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

  กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  บทความพิเศษ