กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

วิทยาศาสตร์ ความเชื่อ หรือความจริง

สิ่งที่มาคู่กับการเปลี่ยนแปลงเสมอๆ ก็คือ “ความขัดแย้ง” ซึ่งเราได้เห็นกันมากขึ้น ๆตั้งแต่ระดับโลก ระดับประเทศซึ่งเป็นภาพใหญ่ มาจนถึงภาพย่อยในระดับคนธรรมดานี้เองทั้งที่เห็นเป็นความขัดแย้งกันระหว่างคนรอบ ๆ ตัว หรือขัดแย้งในตัวเอง

ซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้ก็เป็นปรกติธรรมดา เพราะในการเปลี่ยนแปลงใด ๆก็ตาม พลังงานความคิดส่วนหนึ่งเกิดก้าวไปสู่สิ่งใหม่ สู่อนาคตแล้ว

แต่อีกส่วนหนึ่ง ยังคงยึดอยู่กับสิ่งเดิม หรืออดีต เพื่อคอยช่วยระมัดระวังให้เราก้าวหน้าอย่างปลอดภัย จึงทำให้เกิดปัจจุบันที่เป็นความ ‘ขัดแย้ง’ เพราะเหมือนมีการชักเย่อกันอยู่คล้ายกับเวลาที่เราก้าวขาขึ้นเรือหรือขึ้นบันไดไงค่ะ จังหวะที่ก้าวมักไม่มั่นคงเพราะขาข้างหนึ่งก้าวไปแล้ว แต่อีกข้างยังอยู่ที่เดิม ถ้าเราถูกผลักในขณะนั้นก็จะซวนเซได้ง่าย ง่ายกว่าเวลาที่ทั้ง 2 ขาอยู่พร้อมเพรียงด้วยกัน ซึ่งจะมั่นคงกว่า

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ความขัดแย้ง
  2. จริงและเท็จ
  3. A.D. หรือ B.C.
  4. ดำและขาว
  5. สติแยกแยะ
  6. หัวหรือก้อย
  7. ความคิดใหม่
  8. คับหรือหลวม
  9. อนาคตและอดีต
  10. ฟังหูไว้หู

 

ของ  อมรา  ตัณฑ์สมบุญ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ