: :     บทที 4     : :  
: :     ติดต่อผู้จัดทำ      : :

วรรณกรรมที่น่าสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        สำหรับวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น การให้ความสำคัญ และลักษณะของวรรณกรรมจะมีความแตกต่างจากวรรณกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาก โดยจะให้ความสำคัญกับสารนิเทศใหม่ ๆ โดยเฉพาะเอกสารปฐมภูมิเพราะเป็นวรรณกรรมที่เผยแพร่ ผลการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทดลอง และการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรก อาจจะเผยแพร่ในรูปแบบของวารสารวิจัย รายงานการวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา รายงานการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร มาตรฐาน และเอกสารการค้า เป็นต้น นอกนั้นก็เป็นเอกสารทุติยภูมิ เช่น หนังสืออ้างอิง ตำรา แบบเรียน เป็นต้น และเอกสารตติยภูมิ เช่น บรรณานุกรม ดรรชนี เป็นต้น สำหรับ นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ มีดังนี้

>> 1. บรรณานุกรม
>> 2 ดรรชนีและสาระสังเขป
>> 3. พจนานุกรม
>> 4. สารานุกรม
>> 5. นามานุกรม
>> 6. หนังสือรายปี
>> 7. อักขรานุกรมชีวประวัติ
>> 8. วารสาร
>> 9. ฐานข้อมูล

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ