: :     บทที 4     : :  
: :     ติดต่อผู้จัดทำ      : :

บทสรุป
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความหมายเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงและใช้ควบคู่กัน โดยวิทยาศาสตร์หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งได้มาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ส่วน เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งทั้งสองวิชานี้ต้องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกัน สาขาวิชาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เกษตรศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์จะมีความแตกต่างกับวรรณกรรมทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือต้องการข้อมูลใหม่ ๆ ทันสมัย และเน้นวรรณรรมปฐมภูมิ เป็นส่วนใหญ่ เช่นวารสารวิจัย รายงานการวิจัย รายงานการประชุมสัมมนา สิทธิบัตร และ มาตรฐาน เป็นต้น
        ไพรัช ธัชยพงษ์ (2543 : 20 ) ได้กล่าวสรุปถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2020 ว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และคุณค่าก็อยู่ตรงการค้นพบสิ่งใหม่ที่นำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและตัวความรู้เอง ความมั่งคั่งของแต่ละชาติจะเคลื่อนย้าย จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนในอดีต ไปสู่ความรู้และความชำนาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการเรียนการสอน
        1. บรรยาย
        2. อภิปราย
        3. ศึกษาวรรณกรรมและสรุปย่อ
        4. เสนอวรรณกรรม

สื่อการเรียนการสอนประจำบท
        1. เอกสารประกอบการเรียนในวิชา
        2. หนังสือวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        3. ฐานข้อมูล ใน CD-ROM และอินเตอร์เน็ต

คำถามประจำบท
        1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คืออะไร มีความสัมพันธ์และแตกต่างกันอย่างไร
        2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสาขาวิชาอะไรบ้าง
        3. จงสรุปย่อถึงประวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งทางตะวันตกและประเทศไทย
        4. จงอธิบายถึงประโยชนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์มาพอสังเขป
        5. จงศึกษาวรรณกรรมที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเขียนสรุปย่อ ประมาณ 3-5 เล่ม


 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ