กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

วมกับคลื่นวิทยุ

         ก่อนที่สัญญาณจะส่งออกไปได้ก็ต้องกล้ำสัญญาณ(รวมกับคลื่นวิทยุ) ณ สถานีส่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงส่งออกไปโดยเครื่องส่งโทรทัศน์ พร้อมกับสัญญาณเสียงที่ส่งจากเครื่องส่งอีกเครื่องหนึ่งใกล้ ๆ กัน

         ในหลายประเทศ สัญญาณโทรทัศน์ส่งจากเสาอากาศถ่ายทอดที่อยู่บนพื้นดินซึ่งใช้ความถี่อัลทราไฮเป็นเส้นตรงยังสถานีรับ เนื่องจากสัญญาณไม่สามารถเดินทางโค้งข้ามขอบฟ้าได้ ทำให้รัศมีแพร่สัญญาณจำกัดอยู่ที่ระยะประมาณ 65 กม. จึงต้องอาศัยการส่งผ่านเครือข่ายสถานี ในประเทศที่พลเมืองอยู่กันกระจัดกระจายหรือมีอาคารสูงรบกวนการรับสัญญาณ เครือข่ายเช่นนี้อาจมีปัญหา ดังนั้นบริษัทโทรทัศน์จึงหันมานิยมใช้ดาวเทียมสื่อสารเพื่อถ่ายทอดสัญญาณกันมากขึ้น

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. การทดลองเสมือนการผสมแสงสี
  2. การตรวจกราด
  3. รวมกับคลื่นวิทยุ
  4. การรับภาพ
  5. ข่าวสารพร้อมเสนอ
  6. จากจานหมุนสู่ดาวเทียม

 

นำมาจากหนังสือ  รู้รอบตอบได้ ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

จอทีวี  เครื่องจักรไฟฟ้า


จุดแสง

การสแกน

ลำอิเล็กตรอน

การบังคับลำอิเล็กตรอน

ขดลวดที่สร้างสนามแม่เหล็ก

โทรทัศน์สี

การผสมสี

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ