กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

การรับภาพ

           กลไกสำหรับเลือกช่องมีวงจรไฟฟ้าอยู่ เมื่อเรากดปุ่มที่เครื่องโทรทัศน์เพื่อเลือกชมสถานีที่ต้องการก็เท่ากับว่าเราทำให้วงจรนั้นสมบูรณ์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่องก็จะปรับการรับสัญญาณให้ตรงกับความถี่ที่ต้องการ เสาอากาศของเครื่องรับก็จะเลือกสัญญาณที่ส่งมาจากอากาศ

           สัญญาณที่สายอากาศรับได้นั้นอ่อนแรงมาก จึงต้องนำมาขยายสัญญาณต่อจากนั้นก็จะต้อง “ถอดการกล้ำ” สัญญาณ (คือแยกออกจากคลื่นวิทยุพาหะ) แล้วป้อนเข้ายังหลอดภาพ

           หลอดรับภาพทำงานคล้ายกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ที่ย้อนขั้นตอน คือมันจะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นลวดลายของแสงสีต่างๆ ปลายข้างหนึ่งเป็นเครื่องยิงอิเล็กตรอนนี้ประกอบด้วยหลอดยิงลำแสงอิเล็กตรอน 3 หลอด สำหรับแม่สีแต่ละสี ด้านหลังของจอเคลือบด้วยวัสดุวาวแสงเป็นแถบในแนวตั้ง เรียกว่า ฟอสเฟอร์ (phosphor) มีสีแดง เขียว และฟ้าสลับกัน ด้านหลังจอมีตะแกรงรับแสง ทำเป็นช่องในแนวตั้งเรียงตรงกัน แถบนี้ทำให้ลำแสงแม่สีแต่ละลำพุ่งไปถูกสารเรืองแสงของสีที่ตรงกันเท่านั้น

           สัญญาณภาพที่เข้ามาจะส่งไปเข้าเครื่องยิงอิเล็กตรอน ลำแสงอิเล็กตรอนจากเครื่องจะกราดจอแบบเดียวกับที่หลอดของกล้องกราดเป้า เนื่องด้วยพลังของลำแสงอิเล็กตรอนจากเครื่องจะกราดจอแบบเดียวกับที่หลอดของกล้องกราดเป้า เนื่องด้วยพลังของลำแสงอิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณภาพ ลำแสงจะกระทบจอตามจุดต่าง  ๆ ด้วยความสว่างต่าง ๆกันไป ทำให้เกิดลวดลายแสงเหมือนกับที่กล้องจับได้ ลวดลายนี้จะผสมผสานกันในนัยน์ตาของเรา ทำให้เรามองเห็นภาพซึ่งเหมือนกับภาพที่ส่งมาจากต้นทาง

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. การทดลองเสมือนการผสมแสงสี
  2. การตรวจกราด
  3. รวมกับคลื่นวิทยุ
  4. การรับภาพ
  5. ข่าวสารพร้อมเสนอ
  6. จากจานหมุนสู่ดาวเทียม

 

นำมาจากหนังสือ  รู้รอบตอบได้ ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

จอทีวี  เครื่องจักรไฟฟ้า


จุดแสง

การสแกน

ลำอิเล็กตรอน

การบังคับลำอิเล็กตรอน

ขดลวดที่สร้างสนามแม่เหล็ก

โทรทัศน์สี

การผสมสี

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ