กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ข่าวสารพร้อมเสนอ

          ในช่วงกลางทศวรรษ 1970 เครื่องรับโทรทัศน์สามารถใช้งานได้หลายด้านมากขึ้น หลังจากที่ได้มีการเสนอระบบโทรภาพสาร (teletext) และระบบแสดงข้อมูล (viewdata) ซึ่งมักเรียกกันว่า วีดิสาร (videotext) มีการบุกเบิกงานทั้งสองเรื่องนี้ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อ ค.ศ.1974

          โทรภาพสารส่งข้อมูลไปยังเครื่องรับโทรทัศน์โดยส่งสัญญาณเข้ารหัสในเส้นกราดสำรอง(บางเส้นไม่ได้ใช้งานเลยในทุกสนามภาพเมื่อลำแสงกราดภาพเคลื่อนกลับไปที่ด้านบนของภาพ) ผู้ชมซึ่งมีเครื่องถอดรหัสติดที่เครื่องรับโทรทัศน์จะสามารถเรียกข้อมูลโทรภาพสารขึ้นมาดูได้ด้วยเครื่องควบคุมระยะไกล ข้อมูลดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นข่าวและการพยากรณ์อากาศ

          ผู้ที่เป็นสมาชิกของบริการวีดิสารก็สามารถเรียกดูข้อมูลเรื่องต่าง ๆได้มากมายหลายประเภท ตั้งแต่ข้อมูลเรื่องรายการท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จไปจนถึงรายงานเรื่องราคาอาหารสัตว์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งมาตามสายโทรทัศน์จากคลังข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปยังจอของเครื่องรับโทรทัศน์ที่ได้ดัดแปลงเป็นพิเศษ

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. การทดลองเสมือนการผสมแสงสี
  2. การตรวจกราด
  3. รวมกับคลื่นวิทยุ
  4. การรับภาพ
  5. ข่าวสารพร้อมเสนอ
  6. จากจานหมุนสู่ดาวเทียม

 

นำมาจากหนังสือ  รู้รอบตอบได้ ของรีดเดอร์ส ไดเจสท์

 

จอทีวี  เครื่องจักรไฟฟ้า


จุดแสง

การสแกน

ลำอิเล็กตรอน

การบังคับลำอิเล็กตรอน

ขดลวดที่สร้างสนามแม่เหล็ก

โทรทัศน์สี

การผสมสี

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ