กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

น่าคิดและทดลองเอง

     คุณผู้อ่านที่นึกสนุก  อาจดัดแปลงการทดลองนี้ไปได้หลากหลาย  เช่น  ลองดีดแผ่นขนมปังให้พุ่ง “ร่อน”  ลงสู่พื้น  ซึ่งผมพบว่าแผ่นขนมปังไม่ค่อยมีเวลาหมุนพลิกมากนัก  ผลก็คือ  ขนมปังส่วนใหญ่จะหงายหน้าเดิมขึ้น  อาจลองเปลี่ยนขนาดขนมปัง  (เช่น  ใช้ชิ้นเล็ก ๆ  หรือใช้ชิ้นหนา ๆ )  ลองเปลี่ยนรูปร่างขนมปัง  ( เช่น  ตัดเป็นแผ่นกลม )  ลองปล่อยให้ขนมปังหล่นจากพื้นเอียง  ลองใช้วัสดุอื่นแทนขนมปัง ฯลฯ  ตามแต่จินตนาการจะพาไป

     ไม่แน่นะ  คุณอาจจะค้นพบกฎใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่ากฎของเมอร์ฟี่ก็เป็นได้ !

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ขนมปังทาแยมหล่นพื้นหน้าคว่ำเสมอจริงหรือ ?
  2. การประชันทำขนมปังหล่นลงพื้น
  3. ไม่ลองเอง.....ก็ไม่รู้ 
  4. ฟิสิกส์เบื้องหลังกฎของเมอร์ฟี่
  5. น่าคิดและทดลองเอง
อาจารย์  บัญชา ธนบุญสมบัติ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ