กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ความเค้น

          ภาพที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของชิ้นงานขณะที่มีการใช้งาน เส้นประแสดงค่าของการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Displacement) ที่เกิดขึ้นในขณะที่เส้นทึบแสดงถึงความเค้น (Stress) จากรูปดังกล่าวยังสังเกตได้ว่าจุดที่ปราศจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Nodal Point) ซึ่งแสดงโดยสามเหลี่ยม จะต้องเป็นจุดที่ได้รับการรองรับตัวชิ้นงาน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนการทำงาน

        เนื่องจากความต้องการหรือความจำเป็นของการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าในแต่ละเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความแตกต่างกัน ปัจจุบันจึงมีการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้ให้เหมาะสมต่อการใช้งานรูปแบบที่แตกต่างดังกล่าว ก่อให้เกิดความแตกต่างในคุณลักษณะของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเพียโซอิเล็กทริก ดังนี้

       ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง (Voltage Ratio)

       ค่าของกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง (Current Ratio)

       ความสามารถในการทนต่อพลังงานไฟฟ้า (Power Capability)

       ขนาดของพลังงานไฟฟ้าต่อปริมาตรชิ้นงาน (Power Density)

        ทิศทางสั่นของตัวชิ้นงาน (Vibration Direction)

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

ดร. พิทักษ์  เหล่ารัตนกุล  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  (เอ็มเทค)

 

หน้าที่

 1. หม้อแปลงไฟฟ้าเซรามิก

 2. ขนาดเล็กสามารถพกพาได้

 3. หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดเพียโซอิเล็กทริก

 4. ความเค้น

 5. คอมพิวเตอร์แบบพกพา

 

 

 

 

บทความเพิ่มเติม

 

อแดปเตอร์แปลงไฟขนาดเล็ก

(Adaptor)

      บทนำ

      อุปกรณ์จ่ายไฟขนาดเล็กที่ติดมาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวโปรดของคุณ  อาทิเช่น

 1. เครื่องไล่แมลง
 2. กล้องดิจิตอล
 3. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
 4. กล้องวีดีโอ
 5. นาฬิกาดิจิตอล
 6. แปรงสีฟันไฟฟ้า
 7. เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
 8. สว่านไฟฟ้า
 9. ไขควงไฟฟ้า
 10. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
 11. เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต
 12. เครื่องบันทึกเทป  เป็นต้น

       และยังมีอีกมากมายเขียนกันไม่หมดสิ้น  รูปร่างแตกต่างกันไป  เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชิ้นมีอแดปเตอร์ประกอบเป็นชิ้นเดียวอยู่ภายใน   อย่างไรก็ตามหลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ล้วนเหมือนกัน

       ฟิสิกส์ราชมงคลจะแกะ ภายในของอแดปเตอร์ ให้คุณได้ทราบในหน้าถัดไป

รูปร่างของอแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟ มีให้เห็นกันหลากหลายรูปแบบ  ส่วนใหญ่คำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ

คลิกอ่านต่อครับ

เอกสารการสอน PDF

 

หม้อแปลงไฟฟ้าเซรามิก

     อุปกรณ์ที่สำคัญชิ้นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers) โดยทั่วไปหม้อแปลงไฟฟ้ามักจะทำจากขดลวดพันโดยรอบเข้ากับแท่งแม่เหล็ก (Magnetic Core) จากการที่จำนวนขดลวดที่พันในด้านป้อนพลังงาน (Input) และจ่ายพลังงาน (Output) ที่ต่างกันก่อให้เกิดความต่างศักย์ (Voltage)    PDF      

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ