กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

8195

 


กฎข้อที่ 1

“ในกรอบอ้างอิงเฉื่อยใดๆ วัตถุทุกชนิดจะดำรงสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ ตราบใดที่ยังไม่มีแรงภายนอกมากระทำ”
 บางครั้งเรียกกฎนี้ว่า “กฎแห่งความเฉื่อย”

ข้อจำกัดของกฎข้อนี้คือ ใช้ได้กับผู้สังเกตที่อยู่ในกรอบอ้างอิงเฉื่อย (inertial frame) หรือแกนอ้างอิงที่ปราศจากความเร่งเท่านั้น

 


กฎข้อที่ 2

“ความเร่งของวัตถุเป็นปฏิภาคโดยตรงกับแรงลัพท์ที่กระทำต่อวัตถุ”

ให้ \vec{F} เป็นแรงลัพท์ที่กระทำต่อวัตถุ
\vec{a} เป็นความเร่งของวัตถุ
mเป็นมวลของวัตถุ
จะได้ว่า
 

\vec{F} = m \vec{a}
 ข้อสังเกต
1) ความเร่งทีทิศเดียวกับแรงลัพท์
2) ในกรณีที่แรงลัพท์มีค่าเป็นศูนย์ จะได้ว่า \displaystyle{\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = 0} กฎข้อที่ 1 เป็นกรณีพิเศษของกฎข้อที่ 2

 


กฎข้อที่ 3

“ทุกแรงกริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาซึ่งมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงกันข้ามเสมอ”

 
8194จากรูป กำหนดให้
\vec{F}_{AB} เป็นแรงที่วัตถุ B กระทำต่อวัตถุ A
\vac{F}_{BA} เป็นแรงที่วัตถุ A กระทำต่อวัตถุ B
เราจะได้ว่า
 

\vec{F}_{AB} = -\vac{F}_{BA}
 


หน้าที่

  1. Dynamics
  2. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  3. กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล
  4. สนามโน้มถ่วง (Gravitational field)
  5. น้ำขึ้น-น้ำลง Tidal force และ Earth tide

ของ  ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูติ

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ