ศาสนาเต๋า เป็นศาสนาระดับชาติ เล่าจื้อ เคยรับราชการเป็นผู้อำนวยการหอสมุด
สังคมจีนโบราณ แห่งชาติ ในราชวงศ์จิว
ลักษณะ ของศาสนาของจีนโบราณใขนั้นแรกไม่ ต่อมาได้ลาออก แล้วได้เดินทางไปยังภาค
มีนักชวบมีแต่เจ้าหน้าที่สำหรับพิธีการ ของหลวง ตะวันตกของจีน ซึ่งเป็นทางที่จะไปสู่ประเทศต่างๆ
ทำหน้าที่เซ่นสรวงบูชาสังเวยฟ้าดิน รวมทั้งอินเดีย
เพราะฉะนั้นคำสอนศาสนาของจีนจึงมีลักษณะ นายด่านได้ขอให้ท่านเขียนอะไรไว้สักเล่ม
เป็นเรื่องของนักปราชญ์หรือปรัชญาเมธี เล่าจื้อเลยเขียนคัมภีร์เต๋าเต็กเก็งไว้ด้วยอักษรจีน
สังคมจีนในสมัยเล่าจื้อมีโลกทัศน์ในแง่ดีมีความ

5,000 คำเศษ และเป็นการปรากฎตัวพร้อมทั้ง

รู้สึกว่าโลกนี้มีแบบแผนเป็นระเบียบธรรมชาติ ผลงานชิ้นสุดท้าย แล้วเล่าจื้อก็หายไปไม่มีผู้ใด
มีกฎเกณฑ์ ในตัวของมันเองเช่น มีฤดูกาลแน่นอน พบเห็นอีกเลย
ดวงอาทิตย์ส่องสว่างทุกวัน ปลูกพืชก็เกิดผลต้อง ปลายสมัยราชวงศ์ฮั่น พ.ศ . ๗๐๐ มีผู้เลื่อมใส
ตามฤดูกาล เป็นต้น คัมภีร์นี้ จึงสถาปนาขึ้นเป็นศาสนาเต๋า เพราะ
   
หน้า 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ