เล่าจื้อ ถือเต๋าที่แปลว่า สัจธรรม เป็นหลักธรรม สัจธรรม คุณธรรมสูตร เพื่อให้เทียบเท่ากับ
สูงสุดทุกคนถึงบรรลุสัจธรรมนี้ พระพุทธศาสนาที่กำลังรุ่งเรื่องมากในยุคนั้น
ในสมัยสามก๊กต่อจากปลายราชวงศ์ฮั่น ระยะแรก เต๋าแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ
เตียมเหล็งได้ตั้งตัวเป็นปรมาจารย์ แห่งเต๋า และ 1. สายปรัชญา บริสุทธิ์ ( เป็นธรรมชาติล้วน ๆ )
สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน 2. สายศาสนาล้วน ๆ
ในราชวงศ์ถัง พ.ศ.๑๑๖๑ เนื่องจากเป็นราชวงศ์ ต่อมาเต๋าได้นำหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
แซ่ลี้ เล่าจื้อจึงถูกยกย่องมาก และเต๋าก็เลยถูกยกขึ้น ไปผสมผสานกับคำสอนในลัทธิเต๋า ทำให้มีคำสอน
เป็นศาสนาประจำชาติ กว้างขวางจนเป็นศาสนาได้
กษัตริย์เฮียนจง พ.ศ.๑๒๕๖ โดยรับคำสั่งให้ เต๋า แปลได้หลายประการ คือ แปลว่า ถนน มรรค
รวบรวมบทความที่กล่างถึง เต๋า (สัจธรรม) เป็นเล่ม ทางวิชา เหตุผล อธิบาย พดูหลักธรรม ดังนั้นคำว่า
ต้น และพูดถึง เต็ก (คุณธรรม) เป็นเล่มปลาย เต๋าของเล่าจื้อจึงมีความหมาย 4 ประเภท คือ
และให้ชื่อใหม่ว่า เต๋าเต็กเก็ง ซึ่ง แปลว่า
หน้า 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ