1. สัจธรรม หลักธรรมสูงสุดของเล่าจื้อ เป็นสาระ เนื่องจากเต๋า เริ่มขึ้นจากข้อคิดและคำสอนของ
แท้ของโลก เป็นปรมัตถธรรม เล่าจื้อในคัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง พัฒนาขึ้นมาเป็น
2. เป็นพลกำลังสร้างโลกเรานี้ขึ้นมา ศาสนาภายหลัง เล่าจื้อไม่ได้สอนวิธีบูชาพิธีกรรม
3. เป็นกฎเกณฑ์การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ หรือมีศาสนสถานของตนโดยเฉพาะ
ธรรมชาติ เพื่อสร้างสรรพสิ่งขึ้น เลื่าจื้อไม่ได้นับถือเทพเจ้าองค์ใดเป็นพิเศษ
4. เป็นหลักพฤติกรรมของมนุษย์ เล่าจื้อแต่งคัมภีร์ เต๋าเต็กเก็ง เพื่อแสดงถึงสัจธรรม
แซ่ลี้ เล่าจื้อจึงถูกยกย่องมาก และเต๋าก็เลยถูกยกขึ้น ที่มนุษย์จะต้องเข้าถึง คือ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับ
เป็นศาสนาประจำชาติ ธรรมชาติ เพื่อจะได้มาซึ่งความสงบและความ
ส่วนคำว่า เต็ก ที่แปลว่า คุณธรรม นั้น เรียบง่ายและสนับสนุนการมีวินัยในตัวเองอย่าง
เล่าจื้อ หมายถึง การแสดงออกให้ประจักษ์ของ เข้มแข็ง
สัจธรรม คุณประโยชน์ของคุณธรรมที่เรารู้เห็นได้
หน้า 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ