หลักธรรมสำคัญ ใจให้คงที่และสะอาด โลกทั้งสิ้นก็ย่อมพ่ายแพ้แก่
คำว่า เต๋า หมายถึง ความเที่ยงแท้อันสุงสุด เราเอง
ซึ่งเป็นเอกภาพโดยมีรูปร่างไม่อาจกำหนดได้โดย เล่าจื้อไม่ยืนยันเรื่องโลกหน้าว่าจะเป็นไปในรูป
ประสาสัมผัสทั้งหลาย ใด แต่ ยืนยันว่า เมื่อบุคคลบำเพ็ญตนเป็นคนสงบ
เต๋าแฝงอยู่ในทุกสิ่งทุกย่องในธรรมชาติทุกชนิด ระงับ ครองชีพไปตามทางที่ยอมรับความจริงของ
เต๋า แสดงตัวเองให้เห็นเป็นรูปร่าง กฎธรรมชาติ ธรรมชาติที่เป็นจริง ชีวิตนั้นก็จะถึงจุดมุ่งหมาย
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงและแสดงความหายเป็นมรรควิถี ปลายทาง คือ เต๋า ในทีสุด
แห่งธรรมชาติ คัมภีร์ศาสนา
จุดมุ่งหมายสุงสุด คัมภีร์ที่สำคัญที่สุดของศาสนาเต๋า คือ คัมภีร์
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของชีวิต เล่าจื้อ เชื่อว่า ดวง- เต๋าเต็กเก็ง เป็นคัมภีร์ที่กล่างถึงเรื่องเต๋าใน
วิญญาณเป็นอมตะ ความสัตย์สุจริย เป็นหนทาง หลายลักษณะ มีทั้งหมด 81 บท แปลว่า
สายแรกที่จะพาดวงวิญญาณให้ไปสู่เต๋า โดยการทำ สัจธรรม คุณธรรมสูตร
หน้า 1 2 3 4 5 6 หน้าถัดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ