ธรรมชาติ เช่น การทำยาอายุวัฒนะเพื่อคนกินแล้ว ถ้ากล่าว ถึง ธรรมชาติเป็นเรื่อง เต๋า
ไม่ตาย ถ้ากล่าว ถึง ธรรมเนียมประเพณี เป็นเรื่องของ ขงจื้อ
เน้นหนักพิธีกรรมในทางไสยศาสตร์ จำหน่าย ถ้ากล่าว ถึง บุญกุศล และชาติหน้า เป็นเรื่องของ
เครื่องรางของขลัง ทำพิธีขับไล่ผี พระพุทธศาสนา
ประยุกต์เรื่องเทพเจ้าเข้ามาในเต๋า จนมีลักษณะ แต่พิธีกรรมในวันตรุษสารท ต่าง ๆ ของชาวจีน
เป็นพหุเทวนิยม มีการรับเอาคำสอนในพระพุทธ- ส่วนใหญ่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากเต๋า เช่น พิธฉลอง
ศาสนา ศาสนาขงจื้อ เข้ามาผสมผสานกันจนกลาย เด็กเกิดใหม่ พิธีฉลองวันเกิดอายสำคัญ ๆ วันเกิด
เป็นลัทธธรรมปฏิรูปของเต๋าไป ซึ่งตรงกันข้ามกับที่ ของเด็ก พิธีแต่งงาน เป็นต้น
เล่าจื้อสอนว่า ไม่ควรไปกังวลเอาธุระกับพวกภูติผี ศาสนาเต๋าในจีนแผ่นดินใหญ่ถูกอิทธิพลของ
วิญญาณ แต่ควรจะศึกษาวิถี ทางธรรมชาติ ลัทธิคอมมิวนิสต์สั่งห้ามประกอบพิธีกรรม ยังคงมี
ปัจจุบัน แต่ชาวจึนโพ้นทะเลในเอเชียนับถืออยู่ประมาณ
ชาวจีนได้นับถือปะปนกัน ระหว่างศาสนาทั้ง 3 184 ล้านคน และมักจะนับถือร่วมกันระหว่าง
กล่าวคือ ศาสนาเต๋า ขงจื้อ และพระพุทธศาสนา
  หน้า 1 2 3 4 5 6 หน้าแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ