7.  แบบฝึกหัด

1.  เมเซอร์และเลเซอร์แตกต่างกันอย่างไร

2.  ในปัจจุบันเครื่องเลเซอร์ให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดบ้าง  และเป็นคลื่นแบบใด

3.   การปล่อยโฟตอนตามธรรมชาติกับการปล่อยโฟตอนแบบกระตุ้นต่างกันอย่างไร

4.  หลักการพื้นฐานของเลเซอร์มีอะไรบ้าง

5.   ลำแสงเลเซอร์สามารถไปได้ระยะไกล  โดยลำแสงบานออกน้อยกว่า เพราะเหตุใด

6.   เลเซอร์แบบกึ่งตัวนำอันหนึ่ง  ให้เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น  663  นาโนเมตร  มีกำลังสูงสุด  4  มิลลิวัตต์  จงคำนวณ

ก.  พลังงานของโฟตอนแต่ละตัว

ข.  จำนวนโฟตอนที่ผลิตได้ใน  1  วินาที

7.   ฮีเลียม-นีออน  เลเซอร์ เครื่องหนึ่งมีกำลัง  2.3  มิลลิวัตต์   และให้เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น   632.8  นาโนเมตร  เมื่อเลเซอร์ทำงาน  จงหาจำนวนโฟตอนที่ถูกปล่อยออกมาต่อนาที

 

สารบัญ

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ