เตาแก๊ส

       ปัจจุบันนี้ในแทบทุกครัวเรือนจะต้องมีเตาหุงต้มอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งใน 2 ชนิด กล่าวคือ  อาจเป็นที่ใช้แก๊สหรือชนิดที่ใช้ไฟฟ้า  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามจะสามารถต้มน้ำปริมาณ แกลอนให้เดือดได้ภายในเวลาไม่ถึง 6 วินาที แต่โดยทั่วไปแล้วเตาหุงต้มชนิดที่ใช้ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพในการหุงต้มดีกว่าชนิดที่ใช้แก๊ส  เนื่องจากปริมาณความร้อนประมาณ 75% ของพลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนมาเป็นพลังงานความร้อนจะถูกใช้ไปในการหุงต้ม  เพราะตัวภาชนะที่ใช้ในการหุงต้มนั้นจะวางอยู่บนขดลวดไฟฟ้าของเตาหุ้งต้มโดยตรง  ต่างกับเตาหุงต้มชนิดที่ใช้แก๊ส  ซึ่งเพียง 40% ของพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ได้จากการเผาไหม้แก๊สเท่านั้นที่จะถูกใช้ในการหุงต้มที่เหลือจะสูญเสียไปในสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้เป็นสาเหตุเนื่องมาจากมิได้มีการกำบังเปลวไฟไว้ให้มิดชิด  แต่อย่างไรก็ตาม  เมื่อมองในแง่ของการลงทุนซื้อในครั้งแรกและค่าใช้จ่ายในการใช้งานแล้ว  ในขนาดประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน  พบว่าเตาหุงต้มอาหารแบบใช้ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ามาก  ซึ่งทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากราคาค่าวัสดุและค่าแรงและฝีมือที่ใช้ในการผลิตรวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมสูงกว่านั่นเอง

            แก๊สจากถังหรือท่อส่งจ่ายแก๊สจะไหลเข้าท่อภายในเตา  ซึ่งเรียกว่า “ท่อนำแก๊สหลัก” บนท่อนำแก๊สหลักนี้  จะมีวาล์วหัวจุดนำ,  วาล์วควบคุมแก๊สเข้าหัวเตา  และวาล์วควบคุมแก๊สเตาอบติดตั้งอยู่  เมื่อเปิดวาล์วควบคุมแก๊สเข้าหัวเตา  แก๊สจากท่อนำแก๊สหลัก  จะไหลเข้าสู่ห้องผสมอากาศ  ความเร็วของแก๊สที่ไหลเข้ามาในห้องผสมอากาศนี้จะดึงดูดให้อากาศไหลเข้ามาผสมกับตัวมันได้เองในขณะที่มันไหลเข้าสู่หัวเตา  และเมื่อมาถึงหัวเตาแล้วจะมีส่วนผสมส่วนหนึ่งไหลเข้าไปในท่อเล็กด้านข้าง  ซึ่งภายในจะมีหัวจุดนำเพื่อจุดส่วนผสมนี้ให้ติดไฟขึ้นได้

            ในเตาแก๊สส่วนใหญ่  ส่วนที่เป็นเตาอบและเตาย่างจะมีหัวเตาซึ่งควบคุมด้วยเทอร์โมสแตต 2  ตัว และหัวจุดนำซึ่งจะเผาไหม้แก๊สให้เปลวไฟขนาดต่าง ๆ โดยในขณะเตาอบปิดไม่ใช้งาน  เปลวไฟที่หัวจุดนำนี้จุดจะมีขนาดเล็กและเมื่อหมุนเปิดให้เตาอบทำงาน ก็จะมีผลทำให้วาล์วซึ่งควบคุมแก๊สที่จะเข้าไปสู่จุดหัวนำ ทำให้เปลวไฟมีขนาดใหญ่ขึ้น  ให้ความร้อนแก่เทอร์โมสแตต ชนิดบรรจุไอได้มากขึ้น  ซึ่งจะมีผลทำให้ไอภายในเทอร์โมสแตตขยายตัวขึ้นดันวาล์วควบคุมแก๊สที่เข้าสู่หัวเตาของเตาอบให้เปิดขึ้น  ปล่อยให้แก๊สไหลเข้ามารับการจุดจากหัวจุดนำเกิดเป็นเปลวขึ้นที่หัวเตาของเตาอบได้  เมื่อหัวเตาจุดขึ้นเรียบร้อยแล้ว  จะถูกควบคุมด้วยเทอร์โมสแตตหลักสำหรับเตาอบ  ซึ่งจะมีลักษณะโครงสร้างและการทำงานเช่นเดียวกันกับเทอร์โมสแตตตัวแรก โดยจะทำหน้าที่เปิดหรือให้เข้ามากหรือน้อยเพื่อที่จะคงรักษาอุณหภูมิไว้ให้ได้ตามที่ตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว

            ช่องอากาศเปิดที่พื้นเตาอบจะเป็นช่องทางให้อากาศร้อนหมุนเวียนอยู่ภายในเตาอบ  อีกทั้งยังเป็นทางนำให้อากาศใหม่เข้าไปช่วยการเผาไหม้ที่หัวเตาด้วยและช่องระบายควันทางด้านหลังตัวเตาอบจะช่วยระบายควันที่เกิดจากการเผาไหม้แก๊สออกจากเตาอบ

กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก   

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ