เครื่องตัดแต่งต้นไม้ไฟฟ้า

            เครื่องตัดแต่งต้นไม้ไฟฟ้าเป็นเครื่องช่วยผ่อนแรงแทนกรรไกรตัดต้นไม้  มีน้ำหนักเบาใช้ไฟฟ้าบ้านธรรมดา  แหล่งกำเนิดกำลังของเครื่องนี้คือมอเตอร์ไฟฟ้ารอบสูงซึ่งหมุนด้วยความเร็ว 18,000 รอบต่อวินาที  กำลังงานซึ่งเกิดจากความเร็วสูงนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นกำลังชักกลับไปกลับมาที่ช้าลงแต่แรงขึ้นโดยเฟืองต่าง ๆ เครื่องตัดแต่งต้นไม้ในภาพมีใบมีดซี่ 2 ใบ ใบหนึ่งติดแน่น  ส่วนอีกใบหนึ่งเป็นใบที่คมมากและเลื่อนไปมาได้  สามารถตัดได้ถึง 3,600  ครั้งในหนึ่งนาที           

รูปที่ 1 ขณะทีมอเตอร์หมุนเฟืองตัวเล็กตรงปลายของแกนขับจะทำให้เฟืองขับหมุนไปด้วย  เนื่องจากการหมุนของเฟืองขับ 1 รอบจะทำให้เฟืองตัวเล็กหมุนถึง 2 รอบ ดังนั้น ความเร็วของมอเตอร์จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน  ด้านล่างของเฟืองขับมีสลักเยื้องศูนย์ประสานกับช่องของใบมีดที่เลื่อนไปมาได้  แต่ละครั้งเฟืองขับหมุนก็จะทำให้ใบมีดทำการตัดหนึ่งครั้ง

         รูปที่ 2 เมื่อสลักเยื้องศูนย์หมุนผ่านตำแหน่ง (ก) ใบมีดที่เลื่อนไปข้างหน้าหนึ่งครั้ง  เมื่อสลักเยื้องศูนย์อยู่ที่ตำแหน่ง (ข) ใบมีดทั้งสองใบจะประกบกันในขณะที่สลักเยื้องศูนย์หมุนผ่านตำแหน่ง (ค) ใบมีดใบที่เลื่อนได้จะเลื่อนไปข้างหลังและเมื่อสลักเยื้องศูนย์อยู่ที่ตำแหน่ง (ง) ใบมีดทั้งสองก็จะประกบกันอีก  เป็นการสิ้นสุดวงจรการตัดหนึ่งครั้ง

กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก   

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ