เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า           

       ถ้าจะตัดแต่งพุ่มไม้หรือสนามหญ้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็คงพอจะใช้กรรไกรตัดหญ้าตัดอย่างเพลิดเพลินเจริญใจ  แต่หากต้องตัดหญ้าเป็นบริเวณกว้างก็เห็นจะต้องอาศัยเครื่องมือที่ช่วยผ่อนแรงได้มากกว่านั้นแน่  เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า 2 แบบ ที่เสนอไว้นี้คงจะช่วยแบ่งเบาภาระนั้นได้เป็นอย่างดี

           

รูปที่ 1 (ก) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบที่มีมีดหมุนอยู่ใต้ท้องเครื่อง  ส่วน รูปที่ 1 (ข) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบที่มีใบมีดหลาย ๆ ใบ  คล้ายส้อมยื่นออกมาด้านหน้า  ทั้งสองแบบนี้ใช้เบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟหมุนมอเตอร์ แบตเตอรีที่ใช้สามารถอัดประจุใหม่ได้ด้วยไฟบ้าน  เพียงเสียบไฟทิ้งไว้ชั่วคืนมันก็พร้อมที่จะรับใช้เราในตอนเช้าได้ ซึ่งจะใช้นานประมาณ 1 ชั่วโมง  และจะอัดได้ทั้งหมดประมาณ 500 ครั้ง

 

กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป

หน้าที่ 

  1. เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า
  2. ใบมีด

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ