เครื่องเปิดกระป๋องไฟฟ้า

            เครื่องเปิดกระป๋องไฟฟ้าแม้จะไม่จัดว่าเป็นอุปกรณ์จำเป็นอันขาดเสียมิได้  แต่ถ้ามีประจำห้องครัวสักเครื่องหนึ่ง  ย่อมจะช่วยให้งานครัวบางอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเปิดอาหารกระป๋องผลไม้  กระป๋อง  หรือนมข้นหวาน  โดยเปลืองไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย

 

        ลักษณะการทำงาน

            เมื่อเรากดก้านบังคับลง (รูปที่ 1) ล้อตัดจะถูกบาดเข้าไปในฝากระป๋องขณะเดียวกันปุ่มสวิตช์จะถูกกดทับลงด้วยเพื่อไปสตาร์ตมอเตอร์ ลูกศรที่ให้ไว้แสดงทิศทางการหมุนของเฟืองและกระป๋อง  เฟืองทดรอบมีหน้าที่ทดอัตราเร็วสูงของมอเตอร์ให้เหลืออัตราเร็วรอบต่ำที่ล้อขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มแรงหมุนของล้อขับเคลื่อนซึ่งหมุนไต่ไปตามขอบกระป๋องเพื่อขับให้กระป่องหมุนไปในขณะทำการเปิด (รูปที่2 )  เมื่อเปิดเสร็จและปล่อยก้านบังคับมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานชิ้นแม่เหล็กจะดูดเอาฝาติดออกมาด้วย

 

การทำงานของล้อตัด

            ในขณะที่ล้อขับเคลื่อนหมุนไป  ฟันคมที่อยู่รอบล้อจะจิกเข้ากับด้านล่างของกระป๋องเพื่อขับเคลื่อนให้กระป๋องหมุน (รูปที่ 2 ) ในขณะที่กระป๋องหมุนล้อตัดจะบาดเฉือนไปบนฝากระป๋องชิดกับขอบนอก  และได้รอยตัดที่เรียบ

กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก   

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ