การปล่อยลงบ่อต้ม

            การปล่อยลงไปในบ่อต้มและดันขึ้นท่อกลาง  ถูกควบคุมด้วยลิ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นวงแหวนล้อมรอบปลายล่างของท่อกลาง  ในตอนเริ่มต้นแผ่นวงแหวนจะวางค้างอยู่บนหน้าแปลนที่ปลายล่างของท่อกลาง  ปล่อยให้น้ำจากกาไหลผ่านรูลงไปในบ่อต้มได้ ( รูปที่ 2 (ก) )

 

การขับดันน้ำขึ้นท่อกลาง

            บ่อต้มถูกพันล้อมไว้ด้วยขดลวดต้มกาแฟ  ซึ่งจะทำให้น้ำบ่อต้มเดือดอย่างรวดเร็ว  ไอน้ำจะดันแผ่นวงแหวนขึ้นไปปิดรู   พร้อมทั้งขับดันน้ำเดือดให้ไหลขึ้นไปตามท่อกลาง  ขณะที่ไอน้ำในบ่อต้มหนีออกไป ความดันในบ่อต้มจะลดลงทำให้แผ่นวงแหวนตกลงมาค้างอยู่บนหน้าแปลน  และเปิดให้น้ำในกาไหลเข้ามาในบ่อต้มได้อีกครั้งหนึ่ง  ต่อจากนั้นกระบวนการทำงานก็จะดำเนินไปซ้ำกับข้างต้น (รูปที่ 2 (ข) )

 

กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป

หน้าที่

  1. กาต้มกาแฟ
  2. การปล่อยลงบ่อต้ม
  3. หน่วยให้ความร้อน

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ