ภายในเครื่องปิ้งขนมปัง

            ตัวไส้ทำความร้อนภายในตัวเครื่องปิ้งขนมปังเป็นชุดของลวด “นิโครม” (สารผสมของนิกเกิล + โครเมียม)  ชนิดแบนพันอยู่รอบแผงฉนวนไมกา  กรอบของหิ้งรองรับ  จะมีหิ้งรองรับแผ่นขนมปัง 2 หรือมากกว่าติดอยู่  ซึ่งจะเป็นตัวนำแผ่นขนมปังลงไปอยู่ระหว่างแผงปิ้ง  และขณะที่กรอบของหิ้งรองรับเลื่อนตัวลงมาทำให้หน้าสัมผัสของตัวไส้ทำความร้อนต่อถึงกันเพื่อกระแสไฟฟ้าจะได้ไหลเข้าสู่เครื่องได้นั้น  ลูกสลักกลอนก็จะทำหน้าที่ยึดตัวกรอบของหิ้งรองรับนี้ไว้กับที่

            การเลื่อนปุ่มควบคุมการปิ้งเพื่อให้ได้ความเกรียมในระดับต่าง ๆ นั้นคือการตั้งระยะที่แถบแผ่นโลหะคู่จะต้องโก่งตัว  เพื่อให้แขนต่อของแถบแผ่นโลหะคู่ดันให้หน้าสัมผัสของขดลวดแม่เหล็กสัมผัสกัน  อันเป็นผลให้ขดลวดแม่เหลกเริ่มทำงานส่งอำนาจแม่เหล็กไปดูดปลดลูกสลักกลอนปล่อยให้แผ่นขนมปังถูกดีดกลับขึ้นมา (รูปที่ 1)

 

กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป

หน้าที่ 

  1. เครื่องปิ้งขนมปัง
  2. ภายในเครื่องปิ้งขนมปัง
  3. เครื่องปิ้งขนมปังร้อนได้อย่างไร
 

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ