เครื่องปิ้งขนมปังร้อนได้อย่างไร

            รูปที่ 2 ขณะที่แผ่นขนมปังถูกวางอยู่บนหิ้งรองรับแผ่นขนมปัง และเลื่อนตัวลงมาอยู่ภายในเครื่องปิ้งขนมปังนั้น (ตามทิศทางลูกศร) ชุดสปริงดีดกลับจะถูกกดลงจนสุดถึงตำแหน่งที่ลูกสลักลอนล็อคเข้าไปอยู่ภายในสลักกลอนอันมีผลทำให้หิ้งรองรับแผ่นขนมปังถูกล็อคไว้ให้อยู่กับที่  ซึ่งในตำแหน่งนี้เองที่หิ้งรองรับแผ่นขนมปังอันหนึ่งจะไปผลักหน้าสัมผัสของตัวไส้ทำความร้อนให้สัมผัสกัน  กระแสไฟฟ้าจึงสามารถไหลเข้ามาสู่ตัวไส้ทำความร้อนได้

 แผ่นขนมปังปิ้งดีดกลับขึ้นมาได้อย่างไร

            รูปที่ 3 แถบแผ่นโลหะคู่จะโก่งตัวด้วยความร้อนจากตัวไส้ทำความร้อน  และทำให้แขนต่อเล็ก  ๆ เคลื่อนไปด้วย  เมื่ออุณหภูมิภายในตัวเครื่องปิ้งขนมปังร้อนถึงระดับที่ตั้งไว้แล้ว  แขนต่อจะเคลื่อนไปถึงตำแหน่งสัมผัสกัน  เป็นผลให้ขดลวดแม่เหล็กเริ่มทำงานส่งอำนาจแม่เหล็กไปดูดปลดลูกสลักกลอนในเวลาเดียวกันนี้สปริงภายในชุดสปริงดีดกลับจะถ่างตัวออก  ยกให้หิ้งรองรับแผ่นขนมปังเลื่อนกลับขึ้นมา  และผลของการที่หิ้งรองรับยกตัวขึ้นมานี้จะทำให้หน้าสัมผัสของตัวไส้ทำความร้อนแยกออกจากกัน  อันเป็นการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากตัวไส้ทำความร้อนโดยอัตโนมัติ

กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป

หน้าที่ 

  1. เครื่องปิ้งขนมปัง
  2. ภายในเครื่องปิ้งขนมปัง
  3. เครื่องปิ้งขนมปังร้อนได้อย่างไร
 

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ