3.    จากรูปหลอดไฟ 3  หลอด ต่อกับแหล่งกำเนิดไฟสลับ ขนาด 120  (rms)  ถ้าหลอดที่ 1  และหลอด 2 มีขนาด  150  วัตต์  และหลอดที่ 3  มีขนาด  100  วัตต์  จงคำนวณหากระแสเฉลี่ย   และความต้านทานของหลอดแต่ละหลอด

4.      วงจรขยายดังรูป  แสดงด้วยแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าสลับ และตัวต้านทาน    ถ้าแรงดันไฟฟ้ามีแอมพลิจูด =  15.0  โวลต์   R =  8.20 โอห์ม  และความต้านทานของลำโพง  =  10.4  โอห์ม จงหากำลังเฉลี่ย

ตอบ   3.38  วัตต์

5.       ไฟฟ้ากระแสสลับ  v(t)  =   Vmaxcos wt   ต่อกับตัวเก็บประจุดังรูป  a)  จงเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างประจชั่วขณะนั้นๆบนตัวเก็บประจุ    ในเทอมของ  Vmax  ,  C  , t  และ    b)  กระแสไฟชั่วขณะนั้นๆ

6.       ใช้มือจับหม้อแปลงทางด้านขดลวดขดที่สอง (secondary)   ดังรูป    กำหนดให้ขดลวดขดที่หนึ่ง (primary)  มีแรงดันไฟฟ้า V  โวลต์  ที่ความถี่ f  เฮิร์ตซ์     ความจุไฟฟ้าระหว่างมือกับขดลวดขดที่สองมีค่าเท่ากับ Cs  พิโคฟารัด และความต้านทาน =  Rb กิโลโอห์ม  จงคำนวณแรงดันเฉลี่ยที่ตกคร่อมคนจับ

ตอบ  1.88  V

ุ6A.        ใช้มือจับหม้อแปลงทางด้านขดลวดขดที่สอง (secondary)   ดังรูป    กำหนดให้ขดลวดขดที่หนึ่ง (primary)  มีแรงดันไฟฟ้า  120  โวลต์  ที่ความถี่  60  เฮิร์ตซ์     ความจุไฟฟ้าระหว่างมือกับขดลวดขดที่สองมีค่าเท่ากับ  20  พิโคฟารัด และ  Rb  =   50.0  กิโลโอห์ม  จงคำนวณแรงดันเฉลี่ยที่ตกคร่อมคนจับ

ตอบ      V2  คือ  แรงดันไฟในขดลวดขดที่สอง

7.          แหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับดังรูป   Vrms  =  (100 V)  cos(1000t) จงคำนวณหา  a)  กระแสในวงจรไฟฟ้า  b)  กำลังของแหล่งจ่ายไฟ   c)  จงแสดงให้เห็นว่ากำลังของแหล่งจ่ายไฟจะเท่ากับกำลังที่ตัวต้านทานให้ออกมา

8.         แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ  Vmax  =  150  V   มีความถี่  f  =   50.0  เฮิรตซ์  ต่อกับจุด  a   และ  d   ดังรูป   จงคำนวณหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงสุดระหว่างจุด  a)  a  และ   b)   b   และ  c    c)  c  และ  d   และ  d)  b  และ  d

ตอบ       a)  146  V    b)    213 V      c)  179 V     d)  33.4  V

9.         ไดโอดดังรูปยอมให้กระแสไหลผ่านทางเดียว(ในทิศทางของหัวลูกศร)   จงคำนวณหากำลังเฉลี่ยในวงจรไดโอดในเทอมของ  V  และ  R

10.       วงจรดังรูป เรียกว่าวงจรกรองความถี่สูง จงคำนวณหาความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ  ถ้าแรงดันขาออก  V2  เป็นครึ่งหนึ่งของแรงดันขาเข้า

ตอบ   8.42  เฮิร์ตซ์

11.       a)   วงจรไฟฟ้าดังรูป  จงแสดงให้เห็นว่า   ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของ   Vout/Vin  มีค่าเป็นหนึ่ง    b)  ความถี่ในเทอมของ   R  L  และ  C  

12.         วงจรดังรูป  มี  R  =  1000  โอห์ม  และ  C =  0.50  ไมโครฟารัด  จงคำนวณหาร     Vout/Vin  เมื่อแหล่งจ่ายไฟสลับมีความถี่  2.0  กิโลเฮิร์ตซ์

ตอบ       0.317

13.            หม้อแปลงดังรูป  มีความต้านทาน  RL  =    50.0  โอห์ม  อัตราส่วน   N1:N2  เป็น  5:2     และแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟเท่ากับ   80.0 โวลต์(rms)   ถ้าใช้โวลต์มิเตอร์วัดคร่อมความต้านทานได้  25.0  โวลต์ (rms)  จงหาความต้านทานของแหล่งจ่ายไฟ  Rs  

ตอบ          87.5  โอห์ม

13A.          หม้อแปลงดังรูป  ถ้าใช้โวลต์มิเตอร์วัดคร่อมความต้านทาน  RL  ได้เท่ากับ  V2   จงหาความต้านทานของแหล่งจ่ายไฟ  Rs  

ตอบ          

14.          จงหากระแสที่ออกจากแหล่งจ่ายไฟ ขนาด  45 โวลต์  (rms)   เมื่อ  a)  ความถี่สูงมาก    b)  ความถี่ต่ำมาก

15.           จากรูปจงคำนวณหา Power Factor ของวงจร

16.             ออลซิลเลเตอร์ความถี่ 500 Hz ให้สัญญาณรูปซายน์ขนาด 100 โวลต์เอฟเฟ็คทีฟ (effective) ขั้วไฟฟ้าของออส ซิลเลเตอร์ ต่ออนุกรมอยู่กับ ตัวต้านทาน 24.0 โอห์ม ตัวเก็บประจุ 10.0 ไมโครฟารัด และตัวเหนี่ยวนำ 50.0 มิลลิเฮนรี่ จงหากระแสที่แอมมิเตอร์สามารถวัดได้ในวงจรไฟฟ้ามีขนาดกี่มิลลิแอมป์

17.            วงจรไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วยความต้านทาน 240 โอห์ม ตัวเก็บประจุ 3.80 ไมโครฟารัด และตัวเหนี่ยวนำขนาด 550 มิลลิเฮนรี่ ต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับในลักษณะอนุกรมมีความถี่ 100 Hz ถ้าแอมมิเตอร์อ่านกระแสในวงจรได้ 250 มิลลิแอมป์เอฟเฟคทีพ (effective) จงหาแรงดันสูงสุดของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าหน่วยเป็นโวลต์

s,

          

บางส่วนนำมาจากฟิสิกส์ 2  บทที่ 11 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  สำหรับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม  ของ รองศาสตราจารย์ สุรพล รักวิจัย

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ