รายละเอียดผู้เข้าสอบ
เรียงตามวันที่สอบหลังสุด
( ข้อละ 10 คะแนน นะจ๊ะ )

ที่   
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
วิชาที่สอบ
จำนวนข้อที่ทำ
คะแนนที่ได้
วันที่สอบ
3   
นายพิพัฒน์    ประทุมโถม
พื้นฐานฟิสิกส์
5
30
9/11/2560 22:11:06
2   
  
กฎการเคลื่อนที่
5
30
4/11/2560 16:06:09
1   
ฟิสิกส์ราชมงคล   
กฎการเคลื่อนที่
5
20
3/10/2560 13:15:33
[ Home ]