ประกาศผลเมื่อ 27 ตุลาคม 2546

ฟิสิกส์ประยุกต์ (Applied Physics)
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Fundamental of Physics 1)
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Fundamental of Physics 1 Lab)
ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 (Fundamental of Physics 2)
ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2 (Fundamental of Physics 2 Lab) (ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)
ฟิสิกส์เบื้องต้น (Introductory Physics)
มนุษย์และวิทยาศาสตร์กายภาพ (Man and Physical Science)
ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (Physics 1 for Engineer)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร (Physics 1 for Engineer Lab)
ฟิสิกส์ 2 ( Physics 2)
ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร (Physics 2 for Enginee)r
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร (Physics 2 for Engineer Lab)
กลศาสตร์เวกเตอร์ (Vector Mechanics)

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ผลสอบ